Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
  • bao cao san xuat kinh doanh nam 2017 cua vicem
    Năm 2018, Vicem phấn đấu sản xuất đạt 19,6 triệu tấn Clinker, tăng 2% so với năm 2017; Tổng sản phẩm tiêu thụ ≥ 27 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm 2017; Doanh thu và lợi nhuận lớn hơn năm 2017.