Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo giao ban tháng 4/2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 4/2016 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2016

 PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất – kinh doanh Tháng 4

và 4 tháng đầu năm 2016

 

I.  Tình hình Sản xuất - Kinh doanh

1.  Sản xuất:

a/ Kết quả sản lượng sản xuất SP chính tháng 4 năm 2016: Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

TH Tháng 4/2016

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

1.646

181

112,4

2. SX XM bột

2.285

161

107,6

b. Lũy kế 4 thángđầu năm 2016:                                                Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Thực hiện 4 tháng 2016

4 tháng 2015

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

6.243

6.002

241

104,0

2. SX XM bột

7.333

6.241

1.092

117,5

2. Tiêu thụ sản phẩm chính:

2.1. Tiêu thụSP chính Tháng 4 năm 2016 của VICEM: Đ.V.T: 1.000T                                                                                                                    

Nội dung

TH Tháng 4/2016

Tháng 4/2015

So sánh

cùng kỳ 2015 (%)

Tiêu thụ SP chính

2.556

2.439

104,8

a/ Tiêu thụ nội địa

2.277

2.200

103,5

    - Xi măng

2.168

2.076

104,4

    - Clinker

109

124

87,9

b/ Xuất khẩu

279

239

116,7

   - Xi măng

79

124

63,7

   - Clinker

200

115

173,9

2.2. Tổng SP tiêu thụ của VICEM 4 tháng đầu năm 2016: Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Thực hiện 4 tháng 2016

4 tháng 2015

So sánh với

cùng kỳ 2015 (%)

Tiêu thụ SP chính

8.768

7.781

112,7

a/ Tiêu thụ nội địa

7.386

6.648

111,1

    - Xi măng

6.845

5.859

116,8

    - Clinker

541

789

68,6

b/ Xuất khẩu

1.382

1.133

122,0

   - Xi măng

556

404

137,6

   - Clinker

826

729

113,3

2.3.  Sản phẩm tồn kho của VICEM:

-   Tính đến ngày 30/4/2016, tổng sản phẩm tồn kho của VICEM là 1,45 triệu tấn, trong đó tồn 1,15 triệu tấn Clinker.

 

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 5 năm 2016

 

I.Về sản xuất,  tiêu thụ:

v   Mục tiêu cụ thể:

ü   Clinker sản xuất                                 :1.720.000 tấn.

ü   Xi măng nghiền                                  :2.268.000 tấn.

 

ü   Tiêu thụ sản phẩm XM + Clinker    :2.411.000 tấn (trong đó xuất khẩu khoảng 200.000 tấn XM + Clinker).

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: