Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo giao ban tháng 5 năm 2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2017 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2017

 PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất – kinh doanh Tháng 5

và 5 tháng đầu năm 2017

 

 

 

I. Tình hình Sản xuất - Kinh doanh

1.  Sản xuất:

a/  Kết quả sản lượng sản xuất SP chính tháng 5 năm 2017:    Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2017

So với mục tiêu tháng  (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

1.665

              1.476

88,6

-199

88,1

2. SX XM bột

2.546

              1.973

77,5

-165

92,3

 

b. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017:                                            Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước (*)

So sánh với MT 5 tháng 2017(%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

7.949

7.430

7.507

93,5

-77

99,0

2. SX XM bột

10.828

8.798

9.020

81,3

-222

97,5

 

2. Tiêu thụ sản phẩm chính:

2.1. Tiêu thụ SP chính Tháng 5 năm 2017:                             Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2016

So sánh với (%)

Mục tiêu tháng

Tháng 5 năm 2016

Tiêu thụ SP chính

2.546

2.149

2.399

84,4

89,6

a/ Tiêu thụ nội địa

2.287

1.984

2.137

86,8

92,8

    - Xi măng

2.204

1.829

2.024

83,0

90,4

    - Clinker

83

155

113

186,7

137,2

b/ Xuất khẩu

259

165

262

63,7

63,0

   - Xi măng

173

99

 

57,2

72,8

   - Clinker

86

66

126

76,7

52,4

 

 

2.2.  Lũy kế tiêu thụ sản phẩm chính 5 tháng đầu năm 2017:   Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước (*)

So sánh với (%)

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước

Tiêu thụ SP chính

11.751

10.481

10.560

89,2

99,3

a/ Tiêu thụ nội địa

10.464

9.319

9.202

89,1

101,3

    - Xi măng

9.948

8.466

8.584

85,1

98,6

    - Clinker

516

853

618

165,3

138,0

b/ Xuất khẩu

1.287

1.162

1.358

90,3

85,6

   - Xi măng

640

469

519

73,3

90,4

   - Clinker

647

693

839

107,1

82,6

 

 

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 6 năm 2017

 

I.  Về sản xuất,  tiêu thụ:

v   Mục tiêu cụ thể:

ü   Clinker sản xuất                            : 1.637.000 tấn.

ü   Xi măng nghiền                            : 2.126.000 tấn.

ü   Tiêu thụ sản phẩm XM + Clinker  : 2.319.000 tấn (trong đó xuất khẩu khoảng 300.000 tấn XM + Clinker).

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: