Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo giao ban tháng 5/2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2016 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2016

PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất – kinh doanh Tháng 5

và 5 tháng đầu năm 2016

 

I.  Tình hình Sản xuất - Kinh doanh

1.  Sản xuất:

a/  Kết quả sản lượng sản xuất SP chính tháng 5 năm 2016:    Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu Tháng 5/2016

TH Tháng 5/2016

So với mục tiêu tháng  (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

1.720

1.652

96,0

161

110,8

2. SX XM bột

2.269

2.202

97,0

350

118,9

b/  Tình hình hoạt động của thiết bị:

Ø Về công tác sửa chữa có kế hoạch:

-           XM Hoàng Mai: dừng lò sửa chữa lớn 16 ngày.

Ø Về công tác sửa chữa ngoài kế hoạch :

-           XM Hải Phòng: khắc phục sự cố máy nghiền xi măng hỏng vòng bi trục trung gian hộp giảm tốc 10 ngày.

-           XM Tam Điệp: dừng lò 04 ngày để vá gạch.

-           XM Hoàng Thạch:

+ Lò 1 dừng 05 ngày khắc phục sự cố bạc đỡ vành băng đa bệ 1.

+ Lò 3 dừng 03 ngày khắc phục sự cố sập ống lồng C1.

-           XM Bút Sơn: Lò 2 dừng 06 ngày khắc phục sự cố nứt vành băng đa bệ 2.

c. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2016:                                                 Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu 5 tháng 2016

Thực hiện 5 tháng 2016

5 tháng 2015

Mục tiêu 5 tháng 2016 (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

7.954

7.895

6.982

99,3

913

113,1

2. SX XM bột

9.954

9.512

9.498

95,6

1.869

124,5

 

2. Tiêu thụ sản phẩm chính:

2.1. Tiêu thụ SP chính Tháng 5 năm 2016:

a/  Tiêu thụ xi măng toàn xã hội Tháng 5/2016                       Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Tháng 5 năm 2015

Tháng 4 năm 2016

Tháng 5 năm 2016

So sánh T.5/2016 với (%)

cùng kỳ 2015

Tháng 4 năm 2016

1. Vicem

1.742

2.166

2.036

116,9

94,0

2. Liên doanh

1.479

1.726

1.637

110,7

94,8

3. Thành phần khác

1.600

1.850

1.810

113,1

97,8

Toàn XH

4.821

5.742

5.483

113,7

95,5

 

 

Ghi chú: Thị phần của VICEM Tháng 5/2016 đạt 37,1%; trong đó sản lượng XM Hạ Long đóng góp 2,54%.

b/    Tiêu thụ SP chính (Xi măng + Clinker) của VICEM:       Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu Tháng 5/2016

TH Tháng 5/2016

Tháng 5/2015

So sánh (%)

Mục tiêu tháng

cùng kỳ 2015

Tiêu thụ SP chính

2.410

2.378

2.009

98,7

118,4

a/ Tiêu thụ nội địa

2.196

2.171

1.827

98,9

118,8

    - Xi măng

2.192

2.036

1.742

92,9

116,9

    - Clinker

4

135

85

3.375,0

158,8

b/ Xuất khẩu

214

207

182

96,7

113,7

   - Xi măng

76

80

74

105,3

108,1

   - Clinker

138

127

108

92,0

117,6

Nhận xét:

-   Tiêu thụ sản phẩm chính của VICEM tháng 5/2016 đạt 98,7% so với mục tiêu Tháng và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

-   Về tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị thành viên: VICEM Bỉm Sơn, VICEM Hoàng Thạch, VICEM Tam Điệp và XM Hạ Long đạt vượt kế hoạch tháng, các đơn vị còn lại đều tiệm cận mục tiêu tháng. Nếu so với cùng kỳ năm 2015, tất cả các đơn vị đều tăng trưởng cao hơn.

 

 

2.2.  Lũy kế tiêu thụ sản phẩm chính 5 tháng đầu năm 2016:

a . Tiêu thụ xi măng toàn xã hội:                                                Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

5 tháng 2015

5 tháng 2016

So sánh (%)

Thị phần (%)

1. Vicem

7.266

8.605

118,4

37,0

2. Liên doanh

6.245

6.872

110,0

29,5

3. Thành phần khác

6.902

7.800

113,0

33,5

Toàn XH

20.413

23.277

114,0

100

-   Nhu cầu tiêu dùng xi măng của toàn xã hội lũy kế 5 tháng đầu năm 2016 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tiêu thụ XM của VICEM tăng cao nhất 18,4%, cao hơn mức tăng của toàn xã hội; của Khối XM thành phần khác tăng 13%; của Khối XM Liên doanh tăng 10%.

-   Thị phần tiêu thụ xi măng 5 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015: chỉ có thị phần của VICEM tăng 1,4%; của thị phần của khối XM Liên doanh giảm 1,1% và khối XM thuộc thành phần khác giảm 0,3%.

b/ Tổng SP tiêu thụ của VICEM 5 tháng đầu năm 2016:        Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu 5 tháng 2016

Thực hiện 5 tháng 2016

5 tháng 2015

So sánh với (%)

Mục tiêu 5 tháng 2016

cùng kỳ 2015

Tiêu thụ SP chính

11.125

10.621

9.075

95,5

117,0

a/ Tiêu thụ nội địa

9.805

9.262

7.992

94,5

115,9

    - Xi măng

9.492

8.605

7.266

90,7

118,4

    - Clinker

313

657

726

209,9

90,5

b/ Xuất khẩu

1.320

1.359

1.083

103,0

125,5

   - Xi măng

444

517

353

116,4

146,5

   - Clinker

876

842

730

96,1

115,3

 

Ghi chú: Trong tổng sản phẩm tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2016 của VICEM chỉ bắt đầu tính bao gồm sản lượng tiêu thụ của XM Hạ Long từ Tháng 4/2016.

Nhận xét:

-   Trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm chính tiêu thụ của toàn VICEM tăng cao 17%. Nếu tính riêng tiêu thụ XM (bao gồm sản lượng xuất khẩu) tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2015.

-   Về tổng sản phẩm chính tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2016 của các đơn vị thành viên SXXM: tất cả các đơn vị đạt sản lượng tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

-   Nếu chỉ tính riêng tiêu thụ XM 5 tháng đầu năm 2016: các đơn vị tăng cao hơn so với cùng kỳ 2015 (ngoại trừ VICEM Hải Phòng bằng 98%).

2.3.  Sản phẩm tồn kho của VICEM:

-   Tính đến ngày 31/5/2016, tổng sản phẩm tồn kho của VICEM là 1,47 triệu tấn, trong đó tồn 1,14 triệu tấn Clinker, tương đương đủ khoảng 20 ngày SX.

3/  Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Ghi chú:  Lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2015 chưa bao gồm lãi CLTG của VICEM Bút Sơn : 105 tỷ đồng, VICEM Bỉm Sơn: 112 tỷ đồng, VICEM Hà Tiên 1: 174 tỷ đồng.

Một số chỉ chỉ tiêu tài chính của Công ty thành viên VICEM:

 

II. Công tác đầu tư xây dựng của toàn VICEM:

ü Ước giá trị khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2016 đạt 188,1 tỷ đồng.

ü  Một số công việc chủ yếu của các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng:

1. Đối với các công tác quyết toán (Dự án Hoàng Thạch 3, Bút Sơn 2, Bỉm Sơn mở rộng, Bình Phước, Hà Tiên 2.2, Trạm nghiền Cam Ranh, Trạm nghiền Quảng Trị):

-        Dự án Nhà máy XM Bình Phước: ngày 18/5/2016, đã có văn bản báo cáo HĐTV VICEM xem xét, thỏa thuận quyết toán dự án hoàn thành.

-        Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2: Ngày 10/5/2016, đã có văn bản báo cáo HĐTV VICEM xem xét, thỏa thuận điều chỉnh TMĐT lần 2. Sau khi TMĐT dự án được điều chỉnh, VICEM Hà Tiên 1 sẽ trình thỏa thuận quyết toán dự án hoàn thành.

-        Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh: CCID đang rà soát, thẩm tra và dự kiến sẽ hoàn thành quyết toán dự án trong tháng 6/2016.

-        Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị: công tác quyết toán vẫn rất chậm, dự kiến cuối tháng 6/2016 mới có thể trình VICEM thỏa thuận.

2. Các dự án đang thực hiện: (Trụ sở giao dịch và điều hành VICEM, Dự án ĐTXD Tòa nhà VICEMVTVT XM, Dự án Nhà máy SX BT-VL không nung Đông Hồi, Dự án mỏ đá vôi Ngà Voi (núi Ông Hậu), Dự án Hệ thống đập, vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá…):

-        Đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

3. Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

-               Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa của VICEM Hoàng Thạch: Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm định thiết kế cơ sở.

-               Các Dự án tận dụng nhiệt khí thải: đã kiểm tra góp ý để tư vấn CCID hoàn thiện lại Báo cáo tổng thể; Đã tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo VICEM theo hướng nếu thu xếp được nguồn vốn sẽ triển khai thí điểm 1 – 2 dự án (Hải Phòng, Bút Sơn).

-               Cảng biển Đông Hồi: thống nhất với tư vấn và Khu kinh tế Đông Nam về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu cảng VICEM tại Đông Hồi. Phối hợp với địa phương để triển khai công tác đền bù GPMB.

III. Một số công tác điều hành SXKD chủ yếu Tháng 5 năm 2016:

1.   Một số công tác chính tại công ty mẹ VICEM:

a/   Về kỹ thuật:

-           Xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo 5 công đoạn và 7 phân đoạn.

-           Tổng hợp các nội dung trong quy trình thí nghiệm xác định chất lượng Clinker; Quy trình kiểm soát tiêu hao than và Chương trình “Thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng” năm 2016.

-           Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật xây dựng Hệ thống giám sát năng lượng online tại các Nhà máy trong toàn VICEM.

-           Lập chương trình đào tạo kiến thức “Bảo dưỡng phòng ngừa” nhằm áp dụng mô hình quản lý sửa chữa tiên tiến trong toàn VICEM.

-           Xây dựng bảng mã vật tư:

+ Hoàn thành rà soát Bảng mã vật tư của các Công ty VICEM Bỉm Sơn, VICEM Bút Sơn, VICEM Hà Tiên, VICEM Hải Phòng, VICEM Tam Điệp.

+ Thống nhất với Xi măng Hạ Long về tiến độ triển khai xây dựng bảng mã vật tư theo chương trình và hướng dẫn của VICEM.

-           Mua sắm tập trung:

+ Đã hoàn thành lựa chọn, ký kết thỏa thuận khung gạch chịu lửa nhập khẩu.

+ Đã thống nhất kế hoạch triển khai mua sắm tập trung với XM Hạ Long.

b/   Về công tác thị trường:

-           Đã họp phối hợp thị trường xi măng tại địa bàn khu vực miền Bắc Trung Bộ để phân công các đơn vị đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thị phần xi măng VICEM.

-           Tiếp tục tham gia với Công ty tư vấn TNS để triển khai dự án khảo sát đánh giá thương hiệu xi măng VICEM trên thị trường.

c/   V công tác tài chính:

-           Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước về việc thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của KTNN chuyên ngành VI tại VICEM.

-           Triển khai thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/4/2016 của CTCP XM Sông Thao bởi Công ty kiểm toán Ernst - Young Việt Nam.

-           Rà soát các vướng mắc về kế toán – tài chính khi triển khai mô hình quản lý chi phí giá thành theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn tại VICEM.

-           Lập Báo cáo giám sát Công ty mẹ VICEM năm 2015 và báo cáo kết quả giám sát tài chính của các đơn vị thành viên.

-           Báo cáo giải trình với Hội đồng thành viên về Ngân sách năm 2016 của các đơn vị thành viên và Công ty mẹ VICEM.

-           Tìm kiếm và thu xếp nguồn vốn cho các Dự án nhiệt khí thải cho các nhà máy sản xuất xi măng thuộc VICEM.

-           Cân đối nguồn vốn và hỗ trợ các đơn vị để trả nợ đến hạn.

d/   Về công tác TCLĐ và đổi mới doanh nghiệp:

-           Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Luật pháp & Quan hệ cộng đồng; Quản lý thị trường & Chính sách bán hàng; Phó phòng Tổ chức & Nguồn nhân lực;

-           Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 theo mô hình cơ cấu tổ chức mới tại các đơn vị thành viên thuộc diện Tổng công ty quản lý.

-           Trình Hội đồng thành viên xem xét cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban cơ quan VICEM.

-           Phối hợp với đơn vị tư vấn E&Y, xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của từng vị trí công việc các phòng, ban VICEM.

-           Hoàn thiện quy chế trả lương mới của cơ quan Tổng công ty. Đôn đốc các phòng, ban; đơn vị rà soát, thực hiện xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

-           Làm việc với Bộ Xây dựng, Tổng công ty HUD, LILAMA về việc chuyển giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại XM Sông Thao.

-           Báo cáo Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp nhận và tái cơ cấu CTCP Xi măng Hạ Long và CTCP Xi măng Sông Thao.

-           Báo cáo Bộ Xây dựng về việc Tập đoàn Lafarge Holcim thoái vốn tại Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam.

-           Làm việc, giải trình với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc đề nghị chuyển giao cổ phần của VICEM tại 02 Công ty Cao su Đồng Phú-Kratie và Đồng Nai-Kratie về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

-           Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại Doanh nghiệp năm 2015 tại các đơn vị thành viên VICEM.

-           Hoàn thiện Kế hoạch đào tạo 02 năm 2016 - 2017 của cơ quan Tổng công ty và chuẩn bị các nội dung để  triển khai lớp đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao của VICEM.

2. Một số công tác điều hành SXKD tại các công ty thành viên VICEM 5 Tháng năm 2016:

-           Triển khai xây gạch lò nung tại VICEM Hoàng Mai.

-           Tổ chuyên gia kỹ thuật VICEM triển khai hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống điện – Tự động hóa tại Nhà máy Vạn Ninh.

-           Triển khai Audit hệ thống nghiền than và nghiền xi măng Hải Phòng; Nghiền than Tam Điệp, Hạ Long.

-           Kiểm tra chiết khấu, khuyến mại 4 tháng đầu năm 2016 một số đơn vị thành viên (Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hải Vân…).

-           Đôn đốc tình hình gia công và tiêu thụ xi măng gia công tại Tam Điệp.

-           Hoàn thiện thủ tục điều động và thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty VICEM Bút Sơn.

-           Tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên tại Công ty Vicem Hoàng Thạch và Công ty Vicem Tam Điệp;

3.  Công tác khác:

-           Làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Tổng công ty và một số đơn vị thành viên.

-           Kiểm tra công tác quản lý mua sắm vật tư phụ tùng – thiết bị lẻ tại Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn.

-           Hoàn thành kế hoạch hành động giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường tại các đơn vị SXXM của VICEM.

-           Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính, ủy ban kiểm tra công đoàn; Kết hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổng kết công tác nữ công công đoàn VICEM năm 2015.

-           Phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Xây dựng và gỗ

quốc tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Hải Phòng, Hạ Long.

Tổ chức thăm hỏi 18 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tháng Công nhân với số tiền 54 triệu đồng.

 

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 6 năm 2016

 

-       Nhu cầu xi măng tháng 6/2016 giảm so với tháng 5/2016 do bắt đầu vào mùa mưa.

-       Căn cứ tình hình hoạt động của thiết bị, mục tiêu được lập từ các đơn vị thành viên, dự kiến mục tiêu SXKD tháng 6/2016 như sau:

I.  Về sản xuất,  tiêu thụ:

v   Mục tiêu cụ thể:

ü   Clinker sản xuất                                 :  1.682.000 tấn.

ü   Xi măng nghiền                                  :  2.043.000 tấn.

 

ü   Tiêu thụ sản phẩm XM + Clinker    : 2.276.000 tấn (trong đó xuất khẩu khoảng 300.000 tấn XM + Clinker).

II. Công tác đầu tư xây dựng:

-           Công tác quyết toán:

+ Thỏa thuận quyết toán Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2; Thỏa thuận quyết toán dự án Nhà máy XM Cam Ranh và đẩy nhanh quá trình quyết toán dự án Trạm nghiền Quảng Trị.

-           Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa xi măng Hoàng Thạch: thẩm định, phê duyệt dự án.

-           Dự án cải tạo, mở rộng nâng công suất mỏ đá vôi núi Còm, núi Trầu và núi Châu Hang Kiên Lương: trình HĐTV thỏa thuận kế hoạch LCNT dự án.

-           Dự án Nhà máy KCBT – VL không nung Đông Hồi: hoàn thiện, nộp báo cáo kết quả thăm dò mỏ cát silics Quỳnh Lộc.

-           Cảng biển Đông Hồi: lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500; Phối hợp với địa phương triển khai công tác đền bù GPMB.

-           Xin ý kiến Lãnh đạo VICEM để tổ chức cuộc họp về lựa chọn vị trí, mặt bằng Nhà máy chính và trạm nghiền xi măng Hoàng Mai 2.

-           Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM: Tiếp tục thi công theo kế hoạch.

-           Chuẩn bị nội dung, hoàn thiện để HĐTV xem xét, phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2016 các dự án nhóm A,B của VICEM và các đơn vị thành viên.

-           Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan, bám sát Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để sớm có Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn.

III.  Một số công tác điều hành SXKD chính trong tháng 6/2016:

1/ Một số công tác chính tại công ty mẹ VICEM:

a/     Về công tác kỹ thuật:

-              Hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật mới theo 5 công đoạn và 7 phân đoạn.

-           Triển khai họp với các đơn vị thành viên thống nhất: Quy trình thí nghiệm xác định chất lượng Clinker; Thống nhất Quy trình kiểm soát tiêu hao than; Thống nhất chương trình “Thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng” năm 2016.

-           Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật xây dựng Hệ thống giám sát năng lượng online tại các Nhà máy trong toàn VICEM.

-           Lập chương trình đào tạo kiến thức “Bảo dưỡng phòng ngừa” nhằm áp dụng mô hình quản lý sửa chữa tiên tiến trong toàn VICEM.

-           Công tác quản lý vật tư:

+ Hoàn thiện nội dung và chuẩn bị tổ chức hội thảo về công tác xây dựng Bảng mã vật tư, dự kiến trong Tháng 8/2016.

+ Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu QLVT: giảm thiểu VTPTTB tồn kho quá 24 tháng.

-           Công tác quản lý mua sắm:

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Thoả thuận khung, ký kết hợp đồng trực tiếp và thực hiện hợp đồng đối với các gói mua sắm tập trung.

+ Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của XM Hạ Long để phối hợp lựa chọn nhà cung cấp.

b/     Về công tác thị trường:

-           Tiếp tục tổ chức họp phối hợp thị trường khu vực Tây Bắc để phân công các đơn vị đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM.

-           Tổng kết công tác thị trường 6 tháng đầu năm 2016.

-           Triển khai dự án khảo sát đánh giá thương hiệu xi măng VICEM trên thị trường củađơn vị tư vấn TNS.

-           Đi công tác tại một số địa bàn đan xen nhiều thương hiệu xi măng của VICEM để đánh giá lại thị trường, thị phần, phân công đơn vị dẫn dắt cho phù hợp.

c/     Về công tác tài chính:

-           Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để thực hiện kiểm toán tại VICEM theo chương trình của Kiểm toán Nhà nước.

-           Phê duyệt Ngân sách 2016 của toàn VICEM.

-           Tìm kiếm và thu xếp nguồn vốn cho các Dự án nhiệt khí thải cho các nhà máy sản xuất xi măng thuộc VICEM.

-           Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kế toán Tài chính tại thành phố Hải Phòng.

d/     Về công tác TCLĐ và đổi mới doanh nghiệp:

-           Tổng hợp danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 theo mô hình cơ cấu tổ chức mới tại các đơn vị thành viên thuộc diện Tổng công ty quản lý.

-           Phối hợp với Bộ Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí, TCT HUD, LILAMA để thực hiện chuyển giao quyền  đại diện chủ sở hữu phần vốn tại XM Hạ Long, XM Sông Thao về VICEM;

-           Tiếp tục làm việc, giải trình với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của VICEM tại các đơn vị.

-           Giải trình với cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án điều chỉnh Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020.

-           Phối hợp với đơn vị tư vấn E&Y, hoàn thiện và ban hành các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc 06 tháng cuối năm 2016 của CBCNV các phòng, ban cơ quan VICEM.

-           Ban hành và chuẩn bị đủ điều kiện để áp dụng quy chế trả lương mới của cơ quan Tổng công ty.

-           Phê duyệt và ban hành Kế hoạch đào tạo 02 năm 2016-2017 của cơ quan Tổng công ty để triển khai thực hiện.

-           Tổ chức 02 khóa đào tạo với tổng số 60 lượt người tham dự.

-           Tổ chức triển khai lớp đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao của VICEM sau khi ký Hợp đồng đào tạo.

-           Thực hiện việc khảo sát 360 độ cho các đối tượng CBCNV tại cơ quan Tổng công ty.

-           Quyết toán và chi trả thù lao, tiền thưởng của KSV&Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM năm 2015.

2/   Một số công tác điều hành SXKD tại các công ty thành viên:

-           Triển khai xây gạch lò nung tại VICEM Tam Điệp.

-           Tổ chuyên gia kỹ thuật VICEM triển khai hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống điện – Tự động hóa và công tác phối liệu tại Nhà máy Vạn Ninh.

-           Tiếp tục triển khai Audit hệ thống nghiền than và nghiền xi măng Hải Phòng; Nghiền than Tam Điệp, Hạ Long.

-           Giám sát thực hiên Audit Lò nung tại Bút Sơn 1; Hoàng Mai; Vạn Ninh; Bỉm Sơn. Hỗ trợ các đơn vị triển khai phương án nâng cao chất lượng clinker và giảm tiêu hao.

-           Đôn đốc các đơn vị thực hiện gia công xi măng tại Tam Điệp theo kế hoạch cam kết.

-           Tổ chức họp phối hợp thị trường xi măng giữa Công ty Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Mai và Công ty xi măng Nghi Sơn.

-           Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lại thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên tại Công ty Vicem Hoàng Thạch và Công ty Vicem Tam Điệp.

3/    Công tác khác:

-           Đôn đốc, giám sát VICEM Hoàng Mai khắc phục các tồn tại qua đợt kiểm tra tháng 5/2016 về thực hiện ATVSLĐ, PCCN&BVMT.

-           Kiểm tra thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN&BVMT và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quan trắc môi trường online tại VICEM Hạ Long.

-           Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho chương trình kiểm tra an toàn, môi trường của VICEM năm 2016 trong đó phân công rõ các đơn vị thực hiện và tập trung vào giảm thải CO2.

-           Họp Hội đồng thi đua khen thưởng VICEM và Hội thảo cuốn “Lịch sử VICEM 1979 – 2015”.

-           Tổ chức triển khai truyền thông về Luật 84/2015-QH13 về an toàn vệ sinh lao động ngày 15/6/2015 các đơn vị trong VICEM. Tổ chức các lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ an toàn vệ sinh tại các đơn vị sản xuất xi măng.

-           Triển khai tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi ở các công đoàn cơ sở.

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: