Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo giao ban tháng 8 năm 2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 8/2016 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2016

 PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất – kinh doanh Tháng 8

và 8 tháng đầu năm 2016

 

I.  Tình hình Sản xuất - Kinh doanh

1.  Sản xuất:

a/  Kết quả sản lượng sản xuất SP chính tháng 8 năm 2016:    Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu Tháng 8/2016

TH Tháng 8/2016

So với mục tiêu tháng  (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

1.720

1.659

96,5

167

111,2

2. SX XM bột

1.997

1.817

91,0

68

103,9

 b/ Lũy kế 8 tháng đầu năm 2016:                                                Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Ngân sách năm 2016

Thực hiện 8 tháng 2016

8 tháng 2015

So sánh với NS 2016 (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

19.333

12.214

11.236

63,2

978

108,7

2. SX XM bột

25.360

14.623

12.650

57,7

1.973

115,6

 

2. Tiêu thụ sản phẩm chính:

2.1. Tiêu thụ SP chính Tháng 8 năm 2016:   Đ.V.T: 1.000T               

Nội dung

Mục tiêu Tháng 8/2016

TH Tháng 8/2016

Tháng 8/2015

So sánh (%)

Mục tiêu tháng

cùng kỳ 2015

Tiêu thụ SP chính

2.187

1.980

1.984

90,5

99,8

a/ Tiêu thụ nội địa

1.944

1.797

1.854

92,4

96,9

    - Xi măng

1.839

1.685

1.618

91,6

104,1

    - Clinker

105

112

236

106,7

47,5

b/ Xuất khẩu

243

183

130

75,3

140,8

   - Xi măng

158

157

130

99,4

120,8

   - Clinker

85

26

0

30,6

 

2.2.  Lũy kế tiêu thụ sản phẩm chính 8 tháng đầu năm 2016: Đ.V.T: 1.000T 

Nội dung

Ngân sách năm 2016

Thực hiện 8 tháng 2016

8 tháng 2015

So sánh với (%)

Ngân sách năm 2016

cùng kỳ 2015

Tiêu thụ SP chính

28.058

16.703

14.543

59,5

114,9

a/ Tiêu thụ nội địa

24.218

14.637

13.203

60,4

110,9

    - Xi măng

23.445

13.752

12.001

58,7

114,6

    - Clinker

773

885

1.202

114,5

73,6

b/ Xuất khẩu

3.840

2.066

1.340

53,8

154,2

   - Xi măng

1.900

942

546

49,6

172,5

   - Clinker

1.940

1.124

794

57,9

141,6

 

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 9 năm 2016

 

I.  Về sản xuất,  tiêu thụ:

v   Mục tiêu cụ thể:

ü   Clinker sản xuất                                 :  1.669.000 tấn.

ü   Xi măng nghiền                                  :  1.979.000 tấn.

 

ü   Tiêu thụ sản phẩm XM + Clinker    : 2.189.000 tấn (trong đó xuất khẩu khoảng 260.000 tấn XM + Clinker).

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: