Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam năm 2016

( Công ty Mẹ-VICEM và Viện Công nghệ xi măng VICEM đơn vị hành chính sự nghiệp )

1.      Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

             a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

               a.1- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động:

   + Thực hiện trả lương theo vị trí công việc được phân công và kết quả hoàn thành công việc của từng người, từng bộ phận.

   + Đảm bảo mối tương quan hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm ở các vị trí công việc khác nhau.

  + Đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong việc trả lương, khuyến khích người có tài năng, có đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh.

           a.2- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

            + Trả lương thưởng, thù lao gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của từng viên chức quản lý trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện được xác định theo quy định của pháp luật.

+ Thù lao của Chủ tịch và thành viên không chuyên trách HĐTV, Kiểm soát viên không chuyên trách  được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của VCQL chuyên trách.

+  Tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

+  Tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên chuyên trách  được trích nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b)     Quỹ tiền lương kế hoạch

             b.1. Quỹ tiền lương kế hoạch cuả người lao động

            Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được so sánh vào năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề. Nếu năng suất lao động tăng, lợi nhuận tăng thì mức lương kế hoạch tăng và ngược lại.

             Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2016 là 121.983 triệu đồng.

                b. 2- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

       Quỹ tiển lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lượng viên chức quản lý chuyên trách kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo công thức sau:

VKHqlct   = LqlctKH   x TLbqKH   x 12

            Trong đó, LqlctKH: Số lượng viên chức quản lý chuyên trách kế hoạch

    TLbqKH: mức tiền lương bình quân kế hoạch tính như sau:

+ TLbqKH = 1,5 TLcb nếu công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhận và năng suất lao động cao hơn năm trước liền kề.

 + TLbqKH = TLcb nếu công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và lợi nhuận thực hiện năm sau bằng năm trước

 + TLbqKH <  TLcb nếu công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và lợi nhuận năm sau thấp hơn năm trước.

 +   TLbqKH = TL nếu công ty không có lợi nhuận hoặc lỗ.

      Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt nam  năm 2016 là 6.935 trệu đồng.

            c. Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

              c.1- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động:

               Nếu kế hoạch sản xuất, kinh doanh lãi (có lợi nhuận). Quỹ tiền lương tạm ứng không quá 80% quỹ tiền lương thực hiện của năm trước liền kề

              Tiền lương trả trực tiếp cho người lao động được chia thành lương cơ bản và lương theo hiệu quả công việc. Tiền lương theo hiệu quả công việc căn cứ năng lực và mức độ hoàn thành công việc hàng tháng của người lao động theo KPI.

          c.2- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng thù lao đối với người quản lý:                                                                                   

 

 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2016
( Công ty Mẹ-VICEM và Viện Công nghệ xi măng VICEM đơn vị  hành chính sự nghiệp )

           

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm trước liền kề
Năm 2015

Năm báo cáo
Năm 2016
Kế hoạch

Kế hoạch

Thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP

 

   Đặc biệt

  Đặc biệt

 Đặc biệt

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

 

 

 

 

1

Lao động

Người

408

408

396

2

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

23.72

25.67

25.67

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

116,170

125,668

121,983

4

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Triệu đồng

 

2,937

 

5

Thu nhập bình quân

Triệu đồng/ tháng

23.72

26.283

25.67

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

 

 

 

 

1

Số người quản lý của Tổng công ty

Người

13

13

13

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/ tháng

29.64

29.64

29.64

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

6,935

6,935

6,935

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/ tháng

44.46

44.46

44.46

5

Quỹ tiền thưởng

Triệu đồng

 

500

 

6

Tiền thưởng, thu nhập

Triệu đồng/tháng

 

 

 

7

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý

Triệu đồng/ tháng

44.46

47.66

44.66

 

 

 

 

 

 

           

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: