Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2015

(Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-VICEM ngày 23/12/2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

 I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

1. Hội đồng thành viên VICEM

Biểu số 01 – Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức VICEM ( kèm theo)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Phân loại thành viên

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực quản lý được giao

I. 

Hội đồng thành viên

 

 

 

 

 

1.1

Lương Quang Khải

1959

Chủ tịch HĐTV

Chuyên trách

Kỹ sư

Theo Nghị quyết số 2359/NQ-VICEM ngày 05/11/2015

1.2

Trần Việt Thắng

1968

Thành viên HĐTV/ Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐTV

Cử nhân kinh tế

1.3

Cái Hồng Thu

1959

Thành viên HĐTV

Chuyên trách

Kỹ sư hóa

1.4

Lê Nam Khánh

1964

Thành viên HĐTV

Chuyên trách

Thạc sỹ kinh tế

1.5

Phạm Văn Nhận

1962

Thành viên HĐTV

Chuyên trách

Thạc sỹ QTKD

II

Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Thắng

1968

Tổng Giám đốc

Chuyên trách

Cử nhân kinh tế

 

III.

Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

3.1

Trần Thị Minh Anh

1962

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên trách

KS Địa chất - Mỏ

 

3.2

Đinh Quang Dũng

1964

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên trách

KS Hóa Silicat

 

3.3

Bùi Hồng Minh

1971

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên trách

Thạc sỹ QTKD

 

IV

Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 Phạm Đức Trung

1968

Kế toán trưởng

Chuyên trách

Cử nhân tài chính

 

 

 2. Kiểm soát viên VICEM

Danh sách thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Kiểm soát viên.

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Kiểm soát viên.

- Ông Trần Quốc Bảo - Kiểm soát viên.

3. Lương, thưởng và lợi ích của HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc , Kế toán trưởng năm 2015.

 

TT

Họ và tên

Tiền lương tháng bình quân theo Nghị định 51

(đồng/ tháng)

Tiền lương (Bộ Xây dựng thỏa thuận)

Năm 2015

Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng

Năm 2015

Thu nhập bình quân

(đồng/ tháng)

Ghi chú

1

Lương Quang Khải

33.000.000

606.789.340

44.059.714

54.237.421

 

2

Trần Việt Thắng

32.000.000

585.373.245

42.504.665

52.323.159

 

3

Lê Nam Khánh

29.000.000

546.824.275

39.705.577

48.877.488

 

4

Tạ Quang Bửu

29.000.000

459.130.007

29.779.183

48.887.008

 

5

Phạm Văn Nhận

29.000.000

523.266.572

37.995.024

46.771.800

 

6

Trần Thị Minh Anh

29.000.000

546.824.275

39.705.577

48.877.488

 

7

Đinh Quang Dũng

29.000.000

523.266.572

37.995.024

46.771.800

 

8

Bùi Hồng Minh

29.000.000

523.266.572

37.995.024

46.771.800

 

9

Cái Hồng Thu

29.000.000

527.192.856

38.280.116

47.122.748

 

10

Phạm Đức Trung

27.000.000

499.708.868

36.284.470

44.666.112

 

11

Trần Quốc Bảo

29.000.000

546.824.275

39.705.577

48.877.488

 

12

Nguyễn Thị Huệ

29.000.000

523.266.572

37.995.024

46.771.800

 

13

Nguyễn Văn Tân

29.000.000

523.266.572

37.995.024

46.771.800

 

 

Tổng số

 

6.935.000.000

 

48.286.762

 

 

II. Các Quyết định của Bộ Xây dựng đối với VICEM

Biểu số 02 - Các quyết định của Bộ Xây dựng đối với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Kèm theo).

 

TT

Số Quyết định

Ngày

Nội dung

1

 212/QĐ-BXD

12/02/2015

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015

2

246/QĐ-BXD

26/02/2015

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

3

416/QĐ-BXD

14/4/2015

Bổ sung thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Lắp máy Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam.

4

554/QĐ-BXD

14/5/2015

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

5

659/QĐ-BXD

09/6/2015

Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

6

718/QĐ-BXD

18/6/2015

Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện tại doanh nghiệp.

7

735/QĐ-BXD

24/6/2015

Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

8

953/QĐ-BXD

14/8/2015

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của thủ tướng Chính phủ.

9

1215/QĐ-BXD

26/10/2015

Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

10

1335/QĐ-BXD

10/11/2015

 Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2014 Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

 

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên VICEM

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên VICEM:

Biểu số 03 – Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên (Kèm theo).

 

TT

Thành viên HĐTV

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Số buổi họp không tham dự

Lý do không tham dự

Tỷ lệ

1

Lương Quang Khải

Chủ tịch

05

0

 

100%

2

Trần Việt Thắng

Thành viên

05

0

 

100%

3

Tạ Quang Bửu

(Về hưu từ 01/10/2015)

Thành viên

04

0

 

100%

4

Lê Nam Khánh

Thành viên

05

0

 

100%

5

Phạm Văn Nhận

Thành viên

05

0

 

100%

 

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc thông qua:

- Các văn bản điều hành của Tổng giám đốc.                                       

- Đoàn đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hàng năm của HĐTV.

- Các Báo cáo giám sát tài chính, báo cáo hoạt động của Người đại diện.

- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết Quý, tổng kết năm, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo bàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư… của Ban điều hành.

- Các báo cáo tập hợp , tài liệu cho HĐTV tại các phiên họp HĐTV thường kỳ.

- Các văn bản chỉ đạo, Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

- Các báo cáo Quản trị, báo cáo tài chính, các báo cáo của các đơn vị thành viên…  

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Biểu số 04 – Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (Kèm theo).

 

STT

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

 

Nội dung

1

97/QĐ-VICEM

16/01/2015

 Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

2

112/NQ-VICEM

19/01/2015

Nghị quyết về chương trình mục tiêu nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2015

3

132/NQ-VICEM

20/01/2015

Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc VICEM

4

133/NQ-VICEM

21/01/2015

Nghị quyết về việc thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng QH&QLĐTXD VICEM

5

201/QĐ-VICEM

29/01/2015

 Quyết định Về việc Phê duyệt phương án giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 các Công ty TNHH MTV do VICEM làm chủ sở hữu.

6

267/QĐ-VICEM

05/02/2015

 Quyết định Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc VICEM

7

318/QĐ-VICEM

11/02/2015

 Quyết định Về việc Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 đối với người lao động của Công ty mẹ VICEM.

8

485/NQ-VICEM

17/3/2015

Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.

9

576/QĐ-VICEM

30/3/2015

 Quyết định Về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2015 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

10

603/QĐ-VICEM

31/3/2015

 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty mẹ - Vicem.

11

612/QĐ-VICEM

01/4/2015

 Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

12

614/QĐ-VICEM

01/4/2015

 Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

13

616/QĐ-VICEM

01/4/2015

 Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

14

703/QĐ-VICEM

13/4/2015

 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 của Công ty mẹ - Vicem.

15

729/QĐ-VICEM

14/4/2015

 Quyết định Về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng tiến độ Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM.

16

763/NQ-VICEM

20/4/2015

Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch.

17

764/NQ-VICEM

20/4/2015

Nghị quyết về thỏa thuận bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.

18

765/NQ-VICEM

20/4/2015

Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.

19

812/NQ-VICEM

27/4/2015

Nghị quyết về Phiên họp Hội đồng thành viên Quý II/2015.

20

815/NQ-VICEM

27/4/2015

Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

21

992/NQ-VICEM

25/5/2015

Nghị quyết về việc thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

22

993/NQ-VICEM

25/5/2015

Nghị quyết về việc chủ trương và thỏa thuận bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.

23

1007/NQ-VICEM

25/5/2015

Nghị quyết về  việc công tác cán bộ của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

24

1019/QĐ-VICEM

26/5/2015

 Quyết định Về việc Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

25

1020/QĐ-VICEM

26/5/2015

 Quyết định Về việc Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

26

1033/QĐ-VICEM

27/5/2015

 Quyết định Về việc thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

27

1041/NQ-VICEM

27/5/2015

Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vật tư và mua sắm công nghệ VICEM.

28

1092/QĐ-VICEM

03/6/2015

 Quyết định Về việc khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2014.

29

1095/QĐ-VICEM

03/6/2015

 Quyết định Về việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng.

30

1204/QĐ-VICEM

12/5/2015

 Quyết định Về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng.

31

1286/NQ-VICEM

29/6/2015

Nghị quyết về công tác cán bộ (Công ty Thương mại xi măng).

32

1290/NQ-VICEM

29/6/2015

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vật tư và mua sắm công nghệ VICEM.

33

1445/NQ-VICEM

14/7/2015

Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Quý III/2015

34

2132/NQ-VICEM

13/10/2015

Nghị quyết về chủ trương và thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Vicem Hoàng Thạch

35

2134/NQ-VICEM

13/10/2015

Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Vicem Vật tư vận tải xi măng

36

2190/NQ-VICEM

20/10/2015

Nghị quyết về việc đề nghị bổ nhiệm Thành viên HĐTV VICEM

37

2216/NQ-VICEM

21/10/2015

Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Quý IV/2015

38

2359/NQ-VICEM

05/11/2015

Nghị quyết về việc phân công các thành viên HĐTV quản lý, theo dõi giám sát hoạt động của VICEM

39

2804/NQ-VICEM

30/12/2015

Nghị quyết về việc nhân sự tham gia HĐTV, đại diện vốn tại các Công ty thành viên của VICEM

 

 

 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1.                       Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên VICEM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và thực tế hoạt động của VICEM năm 2015. Kiểm soát viên VICEM đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

-Thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc trong nội bộ VICEM cho phù hợp với  tình hình thực tế hoạt động của VICEM trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, sơ kết, tổng kết trong năm 2015 do Tổng giám đốc VICEM chủ trì, các cuộc họp hàng quý của Hội đồng thành viên VICEM...và có ý kiến tham gia cụ thể tại các cuộc họp trên (nếu thấy cần thiết).

- Tham gia việc rà soát kế hoạch, mục tiêu năm 2015 của Công ty mẹ - VICEM và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch của Bộ Xây dựng giao trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt/thông qua theo quy định.

- Thẩm định quỹ lương thực hiện, rà soát quỹ lương kế hoạch của Công ty mẹ -VICEM trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt và quỹ lương kế hoạch của Viên chức quản lý trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của VICEM.

- Đôn đốc các đơn vị lập Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính để thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của VICEM trình Bộ Xây dựng theo quy định.

- Tham gia vào công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM cùng 3 Công ty TNHH MTV thông qua việc tham gia trực tiếp vào Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá. Đôn đốc và có ý kiến tham gia xây dựng Phương án thoái vốn đầu tư của VICEM theo Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2013-2015.

- Tham gia góp ý, đề xuất cụ thể đối với những nội dung công việc trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo VICEM khi được đề nghị phối hợp.

- Các công việc khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên VICEM,  Kiểm soát nội bộ.

 

2.    Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biều số 5: Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên (Kèm theo)

 

STT

Số văn bản

Ngày

Nội dung

1

38/VICEM-KSV

13/01/2015

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên Vicem

2

160/VICEM-KSV

22/01/2015

Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2014 Công ty mẹ - Vicem

3

735/ VICEM-KSV

15/4/2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quí 1/2015, dự kiến chương trình hoạt động quí 2/2015 của Kiểm soát viên Vicem

4

1405/VICEM-KSV

09/7/2015

Thẩm định tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2014 của VICEM

5

1406/VICEM-KSV

09/7/2015

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của VICEM

6

1454/VICEM-KSV

15/7/2015

Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2, dự kiến chương trình hoạt động Quý 3 năm 2015, kiểm soát viên VICEM

7

2146/VICEM-KSV

14/10/2015

Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3, dự kiến chương trình hoạt động Quý 4 năm 2015, kiểm soát viên VICEM

8

2650/VICEM - KSV

14/12/2015

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kiểm soát viên VICEM

9

2651/VICEM-KSV

14/12/2015

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo Quyết định số 35 và quy chế hoạt động Kiểm soát viên VICEM số 1288/QĐ-BXD

10

2652/VICEM-KSV

14/12/2015

Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình hoạt động 2016 của Kiểm soát viên VICEM

 

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1.    Danh sách các bên có liên quan của VICEM

-          Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

-          Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch

-          Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp

-          Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

-          Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

-          Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

-          Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

-          Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng

-          Công ty CP Xi măng  Vicem Hải Vân

-          Công ty CP Xi măng Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

-          Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

-          Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

-          Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn

-          Công ty CP Đá Xây dựng Hòa Phát

-          Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn

-          Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

-          Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch

-          Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng

-          Công ty CP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng

-          Công ty CP Vận tải Hà Tiên

-          Công ty Xi măng Chinfon

-          Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

-          Công ty Xi măng Nghi Sơn

-          Công ty CP Xi măng Tây Đô

-          Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

-          Công ty CP Sông Đà 12

-          Công ty Tài Chính CP Xi măng

-          Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie

-          Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch

-          Công ty CP Cao su Đồng Nai

-          Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

-          Liên doanh đóng tàu Traco Hải Phòng

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Biểu số 06: Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan (Kèm theo)

 

TT

Bên liên quan

Nội dung giao dịch

Giá trị giao dịch

 

1

Vay Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Hợp đồng vay vốn

Giải ngân đến 31/12/2015: 675.009.186.061 đồng.

2

Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Các Hợp đồng kinh tế mua Thạch cao.

487.659.870.000 đồng

3

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (vay dài hạn)

Hợp đồng cho vay

Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 50.000.000.000 đồng

4

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (vay dài hạn)

Hợp đồng cho vay

Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 100.000.000.000 đồng

5