Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam năm 2015

(Ban hành kèm theo Quy chế thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

TT

Tên doanh nghiệp

Giữ nguyên

Thoái vốn

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

Kế hoạch năm tiếp theo

Ghichú

CPH

Các hình thức khác

Hoàn thành trong năm báo cáo

Chưa hoàn thành

Thành lập Ban Chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN

Quyết định công bố giá trị DN

Quyết định phê duyệt phương án

Đã IPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1

Tên hình thức

Đã có quyết định phê duyệt

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên

 

 

 

x

x

-

-

-

-

-

-

Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

 

 

1

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Công ty CP Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

2.5

Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

2.6

Công ty CP Vicem Đô thị XM Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

3

Các công ty liên kết (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Công ty CP Sông Đà 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

3.2

Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

3.3

Công ty Tài chính CP Xi măng

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

3.5

Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoái vốn

 

II

CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

 - Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên                                                             

 - Giải thể;                                                                                                  

 - Phá sản;

 - Sáp nhập;

 - Hợp nhất;

 - Giao;

 - Bán;

 - Chuyển cơ quan quản lý;

 - Các hình thức khác (nếu có);

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

 - Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên                                                              

 - Giải thể;                                                                                                 

 - Phá sản;

 - Sáp nhập;

 - Hợp nhất;

 - Giao;

 - Bán;

 - Chuyển cơ quan quản lý;

 - Các hình thức khác (nếu có);

 

Công tác cổ phần hóa trong năm 2015, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên đã thực hiện như sau:

- VICEM đã hoàn thành và trình Bộ Xây dựng hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp vào ngày 30/3/2015 theo đúng kế hoạch thời gian quy định tại Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 08/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ - VICEM. Tuy nhiên, do thực hiện nhiệm vụ được giao về việc tái cơ cấu XMHL thuộc Tổng công ty Sông Đà, tái cơ cấu XMST thuộc Tổng công ty HUD nên cần phải điều chỉnh cổ phần hóa Công ty mẹ - VICEM gắn với việc tái cơ cấu hai công ty.

 Tại Tờ trình số 65/TTr-BXD, ngày 01/12/2015 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020 đề nghị điều chỉnh như sau: Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - VICEM cùng với 3 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước gồm: Xi măng VICEM Hoàng Thạch (trong đó có đơn vị trực thuộc là Xi măng Hạ Long), Xi măng Vicem Hải Phòng (trong đó có đơn vị trực thuộc là Xi măng Sông Thao), Xi măng Vicem Tam Điệp, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần không thấp hơn 64% vốn điều lệ Công ty mẹ. Giai đoạn tiếp theo, Nhà nước có thể tiếp tục thoái vốn hoặc VICEM phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ cho các cổ đông khác ngoài Nhà nước, nhưng Nhà nước nắm giữ không thấp hơn 51% vốn điều lệ Công ty mẹ.

 

Năm 2016, VICEM dự kiến hoàn thành thoái vốn tại các công ty sau:

- Thoái 100% vốn tại 04 công ty mà VICEM đã trình phương án thoái vốn trong năm 2015 nhưng Bộ Xây dựng chưa phê duyệt phương án: Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai; Công ty CP Sông Đà 12; Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng thạch; Công ty CP Thương mại dịch vụ - Vận tải XM Hải Phòng.

- Thoái 100% vốn tại Công ty CP Cao su Đồng Phú – Kratie; Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie. Đây là 02 đơn vị, VICEM đã tổ chức bán đấu giá thoái vốn nhưng không thành công vì không có nhà đầu tư tham gia (Riêng Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie đã tổ chức đấu giá 02 lần).

- VICEM dự kiến sẽ chuyển giao phần vốn tại 02 Công ty cao su này về Tập đoàn Cao su Việt Nam theo hình thức ghi tăng giảm vốn Nhà nước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hoàn thành việc chuyển giao, rút toàn bộ vốn khỏi dự án Công ty CP Đô thị xi măng Hải Phòng và chuyển giao cho UBND Thành phố Hải Phòng.

 

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: