Giới thiệu
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Điều lệ hoạt động

 

  •  

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Bộ Xây dựng

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VICEM

CHƯƠNG III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỚI VICEM

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VICEM

CHƯƠNG V. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VICEM

CHƯƠNG VI. QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN LIÊN KẾT CỦA VICEM

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VICEM

CHƯƠNG VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA VICEM

CHƯƠNG IX. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CỦA VICEM

               CHƯƠNG X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Để tải toàn bộ tài liệu chi tiết bạn hãy Click vào đây:

Thông tin giới thiệu khác: