Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Từ khóa tìm kiếm*
Chuyên mục
Từ ngày
Đến ngày
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2016 Date: 23 / 06 / 2017

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

Xem tiếp »
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2016 Date: 23 / 06 / 2017

(Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-VICEM ngày 23/12/2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

Xem tiếp »
Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 Date: 23 / 06 / 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Xem tiếp »
Báo cáo giao ban tháng 5 năm 2017 Date: 16 / 06 / 2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2017 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2017

Xem tiếp »
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - VICEM 2016 Date: 02 / 06 / 2017

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam năm 2016

Xem tiếp »
Báo cáo chế độ tiền lương của doang nghiệp Date: 07 / 04 / 2017

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam 2016

Xem tiếp »
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 2016 Date: 07 / 04 / 2017

Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Xem tiếp »
TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016 Date: 11 / 01 / 2017

Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Xem tiếp »
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2015 Date: 22 / 11 / 2016

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

Xem tiếp »
Báo cáo giao ban tháng 10 -2016 Date: 15 / 11 / 2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 10/2016 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2016

Xem tiếp »