Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

Báo cáo tài chính công ty mẹ - VICEM Quý II 2017

Cập nhật: 09:00 | 16/08/2017

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) là một trong các Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh doanh. 

Xem nội dung báo cáo: [[ FILE PDF ]]