Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Chào bán thanh lý Tài sản và vận chuyển hủy CCDC đã qua sử dụng, hỏng không cần dùng

Cập nhật: 16:00 | 06/09/2018

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức chào bán thanh lý Tài sản và vận chuyển hủy CCDC đã qua sử dụng, hỏng không cần dùng.  

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức chào bán thanh lý Tài sản và vận chuyển hủy CCDC đã qua sử dụng, hỏng không cần dùng. Đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm tải Tệp tài liệu đính kèm ( [WIDGET_FILES:::288] )!