Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM

Cập nhật: 16:23 | 26/09/2022

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM được ban hành theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ Xây dựng

Tải về