Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 15:19 | 18/01/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuấtxứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2023”  

Tải về