Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 15:00 | 31/03/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm “Dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan VICEM”, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

  1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Việt Nga
  2. Giá trúng thầu: 936.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
  3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/4/2023 – 31/3/2024

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Đối với Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương

Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá số 415/VICEM-VP ngày 16/3/2023.

2. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thành Đồng Việt Nam

Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá số 415/VICEM-VP ngày 16/3/2023.

3. Đối với Công ty TNHH cung cấp dịch vụ quản lý nhà Hà Nội

Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá số 415/VICEM-VP ngày 16/3/2023.

4. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Pha

Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá số 415/VICEM-VP ngày 16/3/2023.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Việt Nga sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

Trân trọng./.