Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật: 11:05 | 10/09/2018

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

thong bao ve viec lua chon to chuc dau gia tai san

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

Căn cứ quyết định số 1628/QĐ-VICEM ngày 06/9/2018 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, CCDC;

Căn cứ quyết định số 1661/QĐ-VICEM ngày 10/9/2018 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thanh lý tài sản cố định, CCDC;

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, địa chỉ Số 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá: Lô ô tô cũ đã qua sử dụng và máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hỏng không còn khả năng sử dụng bán phế liệu, tiêu hủy (chi tiết xem tại Trụ sở Tổng công ty).

Tổng giá khởi điểm: 836.000.000đồng (Tám trăm ba mươi sáu triệu đồng)

Giá khởi điểm chưa có thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ và tiêu hủy tài sản.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Văn phòng Thành uỷ quy định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu.

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, Phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

4

Năng lực kinh nghiệm.

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

5

Số lượng đấu giá viên.

Số lượng Đấu giá viên có thẻ đấu giá viên viên do Sở Tư pháp cấp tối thiểu 05 người.

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

Theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính và theo thoả thuận.

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.

8

Vốn điều lệ.

Tối thiểu 05 tỷ đồng.

3) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 12/9/2018.

4) Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Địa chỉ: Số 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5) Người liên hệ: Số điện thoại: ....

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp;

- Tổng giám đốc (để báo cáo);

- Các thành viên HĐTLTS (để p/hợp);

- Lưu VP,

CHÁNH VĂN PHÒNG