Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG CÁO BÁO CHÍ, 09 THÁNG 02 NĂM 2020, HÀ NỘI, VIỆT NAM - PRESS RELEASE, 09 FEBRUARY 2020, HANOI

Cập nhật: 12:19 | 10/02/2020

VICEM và FLSmidth hợp tác phát minh, phát kiến công nghệ xi măng thế hệ mới -  VICEM and FLSmidth jointly collaborate for pioneering and invention of the next generation's technology for the cement industry

Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) là nhà sản xuất xi măng hàng đầu Đông Nam Á, FLSmidth là hãng cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới, hôm nay cùng nhau tuyên bố về sự hợp tác nghiên cứu phát minh, phát kiến công nghệ xi măng thế hệ mới với mục tiêu giảm triệt để khí thải nhà kính, giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch, thay thế nhiên liệu từ việc sử dụng rác thải và chất thải, sử dụng các nguồn năng lượng sạch với tiêu đề tuyên bố “Không phát thải - Tuần hoàn tự nhiên”

Vietnam National Cement Corporation (VICEM), the leading cement producer in Southeast Asia region, and FLSmidth, a global leader in sustainable technology, today we jointly announced cooperation in research and pioneer inventions and innovations of the next generation's technology for cement industry with the goals of radical reduction of greenhouse gas emissions, mitigation of fossil materials consumption, fuels substitution by utilization of wastes and garbage, utilization of clean energy sources with topic of the Declaration namely "Zero emission - Natural cycle"

Việt Nam là một quốc gia tăng trưởng cao, trong đó ngành xi măng là ngành công nghiệp đang phát triển có sản phẩm tham gia thị trường xi măng toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ các chương trình chống biến đổi khí hậu, đặt ra các mục tiêu cụ thể để nâng cao hiệu quả và giảm tác động đến môi trường.

Vietnam is a nation with the top economic growth among the emerging countries. It is also one of the world’s leading exporting countries in the global cement industry. Vietnamese Government already and continue to actively initiate climate change combating programs and set specific objectives for the sake of performance efficiency improvement and environmental impacts reduction.

VICEM với 120 năm lịch sử hình thành và phát triển đang đóng vai trò dẫn dắt ngành công nghiệp xi măng tại Việt Nam với khát vọng thay đổi ngành xi măng tại Việt Nam và thế giới bằng các giải pháp đột phá để giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, thay thế nguyên nhiên liệu từ việc sử dụng rác thải, bùn thải, các chất thải của các ngành công nghiệp khác, ứng dụng các nguồn năng lượng sạch sạch trong sản xuất và đời sống.

With 120 years of establishment and development, VICEM is taking an industry leadership role in Vietnam's cement sector having its aspiration to change Vietnam's as well as the global cement industry with the ground-breaking solutions for mitigation of air-polluted gases emission, for substitution of materials and fuels by utilization of waste, sludge and various other industries' waste, application of new clean energies into production and human life.

FLSmidth với lịch sử 137 năm hình thành và phát triển luôn đi đầu trong công nghệ sản xuất xi măng đang thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc sản xuất xi măng bền vững. Một trọng tâm chính sẽ là việc sử dụng nguồn chất thải đô thị và các chất thải khác làm nguồn nhiên liệu thay thế, nhờ đó ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ việc đốt chất thải. Trong khi việc quản lý chất thải đang là mối quan tâm ngày càng tăng ở Việt Nam, FLSmidth đang phát triển các giải pháp cho phép chuyển đổi 100% sang nhiên liệu thay thế, có thể giảm lượng khí thải carbon khoảng 33%. Các lĩnh vực hợp tác khác sẽ tập trung vào các giải pháp liên quan đến hiệu quả năng lượng và thu hồi nhiệt thải.

With 137 years of establishment and development, FLSmidth always proves its leading role in cement production technologies and is implementing solutions to accelerate sustainable cement production. A key focus will be on the utilization of municipal and other waste streams as alternative fuel sources, thereby preventing air pollution from waste incineration, for instance. While management of waste is a growing concern in Vietnam, FLSmidth is developing solutions that enable a 100% switch to alternative fuels, which can reduce carbon emissions by approximately 33%. Other areas of the partnership will focus on solutions related to energy efficiency and waste-heat recovery.

Tổng giám đốc VICEM, Ông Bùi Hồng Minh, nhận định:

“Ngành xi măng là một ngành công nghiệp tổng hợp, ứng dụng từ khoa học công nghệ của nhiều ngành khác nhau. Do vậy, ngành xi măng phát triển bền vững sẽ góp phần tác động đến các ngành công nghiệp khác. VICEM và FLSmidth là hai đơn vị có bề dày kinh nghiệm, cùng mục tiêu, hợp tác để nghiên cứu phát minh, phát kiến công nghệ sản xuất xi măng thế hệ mới làm thay đổi căn bản ngành xi măng hiện nay với các sứ mênh là: không phát thải khí thải và tuần hoàn khí theo chu trình tự nhiên, sử dụng nguồn chất thải đô thị và các chất thải khác làm nguồn nguyên liệu thay thế, đốt chất thải làm nhiệt năng thay thế, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng các nguồn năng lượng sạch trong sản xuất và đời sống.

Chúng tôi rất vui được chia sẻ 120 năm kinh nghiệm của mình để phục vụ thị trường Việt Nam và thế giới với các sản phẩm góp phần làm sạch môi trường, tuân theo quy luật tự nhiên.”

VICEM CEO, Bùi Hồng Minh, comments:

“The cement sector is a complex industry adopting scientific solutions and technologies of various industries. Therefore, the cement sector with sustainable development shall have positive impacts to other industries. VICEM and FLSmidth are enterprises with huge experiences and expertise, with same goals, hereby entering into partnership to research and pioneer for inventions and innovations of the next generation's technology for cement industry that result in significant change in the cement industry with essential mission of Zero emission and natural cycle, utilization of municipal and other waste streams as alternative materials, combustion of waste for heat energy substitution, improvement of energy efficiency, application of new clean energies into production and human life.

We are happy to share our 120 years of experience and expertise to serve Vietnam's as well as world markets with products contributing to the clean environment and in coherent to the rule of nature.”

Ông Per Mejnert Kristensen, Chủ tịch khu vực của FLSmidth, cho biết thêm:

“Sự chuyển đổi của ngành xi măng theo hướng sản xuất bền vững hơn đòi hỏi phải có hành động tập thể và lãnh đạo. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng này với nhà sản xuất xi măng hàng đầu Đông Nam Á với mục tiêu phát triển những đổi mới đột phá sẽ làm tăng đáng kể tính bền vững của ngành xi măng Việt Nam và thế giới.

Chúng tôi đã đặt tham vọng trong chương trình MissionZero của mình để cho phép khách hàng của mình tiến tới mức không phát thải, và sự hợp tác này là một bước quan trọng đối với ngành và người dân Việt Nam và xã hội.”

Mr. Per Mejnert Kristensen, Region President for FLSmidth, adds:

“The transition of the cement sector towards more sustainable production requires both collective actions and leadership. We are proud that we have signed this important partnership with the leading cement producer in Southeast Asia region with the goal of developing breakthrough innovations that will significantly increase the sustainability of the Vietnam's and the world cement industry.

We have set an ambition in our MissionZero programme to enable our customers to move towards zero emissions, and this partnership is an important step for the sector and the people of Vietnam and for the society.”

Tại thủ đô của Việt Nam, vào hồi 12h00 ngày 09/02/2020 theo lịch mặt trời (tức ngày 16/01 theo lịch mặt trăng), VICEM và FLSmidth long trọng công bố đến toàn thế giới về Tuyên bố Hà Nội này.

Right in the capital city of Vietnam, at 12:00 am, on 09th February 2020 of Solar Calendar (on 16 January 2020 of Lunar Calendar), VICEM and FLSmidth solemnly announce to the world this Hanoi Declaration.

The cooperation will be effective since today.

Sự hợp tác sẽ có hiệu lực từ hôm nay.

FLSmidth mang lại năng suất bền vững cho các ngành công nghiệp khai khoáng và ngành xi măng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật, thiết bị và dịch vụ hàng đầu thị trường cho khách hàng của chúng tôi, cho phép họ cải thiện hiệu suất, giảm chi phí và giảm tác động môi trường. Hoạt động của chúng tôi trải rộng trên toàn cầu với 11.400 nhân viên của chúng tôi có mặt tại hơn 60 quốc gia. Năm 2018, FLSmidth tạo ra doanh thu 18,8 tỷ DKK. www.flsmidth.com

FLSmidth delivers sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions to our customers enabling them to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and our 11,400 employees are present in more than 60 countries. In 2018, FLSmidth generated revenue of DKK 18.8 billion. www.flsmidth.com

Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) là một doanh nghiệp nhà nước với 120 năm kinh nghiệm vận hành các thế hệ công nghệ xi măng khác nhau. Trong lịch sử phát triển của mình, VICEM luôn duy trì vị thế và vai trò là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu chuỗi giá trị xi măng, phát triển đến quy mô là nhà sản xuất xi măng lớn thứ tư trong ngành công nghiệp thế giới hiện nay.

Vietnam National Cement Corporation (VICEM) is a state-owned enterprise with 120 years of experience operating various generations of cement processes. During its history of development, VICEM always maintains its position and role as a leading cement manufacturer in Vietnam, leading the cement value chain, developing to the scale of the fourth biggest cement maker in world’s industry today.