Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “tổ chức cho CBCNVCLĐ Cơ quan đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2022”, với các thông tin cụ thể như sau: 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Hội nghị công tác Tài chính Kế toán”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Hội nghị sơ kết Sản xuất – kinh doanh Quý II/2022, 6 tháng năm 2022 và Hội nghị Thị trường năm 2022 của Vicem”, cụ thể:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Hội nghị sơ kết Sản xuất – kinh doanh Quý II/2022, 6 tháng năm 2022 và Hội nghị Thị trường năm 2022 của Vicem”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027”, cụ thể:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Chương trình nâng cao kỹ năng bán hàng cho các cán bộ làm công tác tiêu thụ Vicem năm 2022”, cụ thể:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Chương trình nâng cao kỹ năng bán hàng cho các cán bộ làm công tác tiêu thụ Vicem năm 2022”, với các thông tin cụ thể như sau:  
|< < 1 2 3 > >|