Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức Báo công dâng Bác và Giao ban Sản xuất Kinh doanh 2 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 15:30 | 12/03/2019

Ngày 26/2/ 2019 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức báo công dâng Bác và Hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2019

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ 2019 chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam và 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng, tiếp tục khẳng định vị thế của VICEM trong chiến lược phát triển bền vững. Ngay từ những ngày đầu năm 2019 và xuân Kỷ Hợi, Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã cùng các Phòng/Ban, Đơn vị tập trung rà soát các mục tiêu và đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ. Ngày 26/2/ 2019 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức hội nghị giao ban SXKD 2 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và các tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VICEM, lãnh đạo các Phòng/Ban VICEM; lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt các Công ty thành viên trong VICEM, đại diện lãnh đạo các công ty Liên doanh có vốn góp của VICEM. Trước đó các đại biểu đã báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu những kết quả mà Tập thể cán bộ công nhân viên toàn VICEM đã đạt được năm 2018 và vào Lăng viếng Bác.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc bao cong dang bac va giao ban san xuat kinh doanh 2 thang dau nam 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM BÁO CÔNG DÂNG BÁC
tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc bao cong dang bac va giao ban san xuat kinh doanh 2 thang dau nam 2019
LÃNH ĐẠO VICEM VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Tại hội nghị Phòng Kế hoạch-Chiến lược VICEM đã báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm và triển khainhiệm vụ tháng 3 năm 2019.Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu về giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM, đồng chí Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc VICEM đã kết luận: Hai tháng đầu năm 2019 sản xuất kinh doanh của VICEM đã đạt được kết quả khả quan: Sản lượng sản xuất Clinker đạt 3,37 triệu tấn, tăng 7,8 % ; Sản lượng sản xuất xi măng đạt 3,15 triệu tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ.Tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt 3,78 triệu tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ chủ yếu giảm tiêu thụ clinker, riêng tiêu thụ xi măng đạt 3,17 triệu tấn (bao gồm cả xuất khẩu) tăng 11,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 02 tháng tăng cao so với cùng kỳ 2018. Năm 2019 Tổng công ty đang tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Chiến lược sản xuất kinh doanh; Đề án tái cấu trúc, cổ phần hóa và Chiến lược đầu tư xây dựng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Tổng giám đốc chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp: Trong sản xuất: Tiếp tục giải quyết các “nút thắt” công nghệ, quan tâm và duy trì thiết bị hoạt động ổn định, bám sát kế hoạch SXKD năm 2019. Nâng cao chất lượng clinker và chất lượng phụ gia tăng lượng pha phụ gia (tro bay, xỷ) để giải quyết các vấn đề về môi trường cho Đất nước và tăng hiệu quả SXKD; đánh giá tình hình sử dụng than phục vụ cho sản xuất tại các đơn vị thành viên.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc bao cong dang bac va giao ban san xuat kinh doanh 2 thang dau nam 2019
Đ/C BÙI HỒNG MINH - TỔNG GIÁM ĐỐC VICEM PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ

Lĩnh vực tiêu thụ: Tiếp tục giữ vững sản lượng xi măng bao, tăng sản lượng xi măng rời. Tăng năng lực sản xuất để giảm chi phí cố định, tăng hiệu quả công tác xuất khẩu, tăng hiệu quả kinh doanh. Ưu tiên điều chuyển clinker nội bộ theo nguyên tắc thị trường để tận dụng năng lực sản xuất trong nội bộ VICEM, tăng lợi ích chung của VICEM và các đơn vị thành viên. Lĩnh vực Tài chính Kế toán: Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thành viên đang khó khăn về tài chính trên nguyên tắc các đơn vị phải sử dụng đúng mục đích và phải trả nợ đúng hạn cho Tổng công ty. Đôn đốc các đơn vị chia cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Giao các Phòng chuyên môn của VICEM kết hợp các đơn vị thành viên nghiên cứu, xây dựng phương pháp phân bổ chi phí đối với từng sản phẩm, nhằm đánh giá chính xác về hiệu quả của từng dòng sản phẩm, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược về sản phẩm và thị trường. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng: Cải cách, đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện đối với công tác đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty. Tổ chức họp giao ban hàng tháng để giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện cũng như tiến độ của các dự án đầu tư của VICEM và các đơn vị thành viên. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cải tạo, nâng công xuất của các đơn vị thành viên nhằm đáp ứng mục tiêu, nhu cầu tiêu thụ của Tổng công ty. Công tác Tổ chức và Nguồn nhân lực: Xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Bộ Xây dựng và cấp Tổng công ty quản lý. Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ tăng cường cho việc ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động SXKD của Tổng công ty. Công tác Kế hoạch-Chiến lược: Thực hiện đổi mới công tác lập và giao kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát các chỉ tiêu hoạt động SXKD của các đơn vị. Hoàn thiện Đề án chiến lược ngành Xi măng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019-2025 theo yêu cầu của cấp thẩm quyền. Công tác môi trường và an toàn; Hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở về môi trường. Tiếp tục lắp đặt hệ thống quan trắc online tại các đơn vị thành viên, các phương án rửa xe, rửa đường tự động.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc bao cong dang bac va giao ban san xuat kinh doanh 2 thang dau nam 2019
CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN

Với tinh thần Thi đua yêu nước, Cán bộ Công nhân lao động VICEM phảinỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa hoàn thành các mục tiêu hàng tháng, hàng quí và cả năm 2019 chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng.

Tin: Văn phòng VICEM