Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Chỉ thị của Tổng giám đốc VICEM quán triệt, triển khai, thực hiện triệt để Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 15:28 | 31/03/2020

Ngày 31/3/2020 Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã ban hành Chỉ thị số 711/CT-VICEM về việc sắp xếp, bố trí công việc để cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà qua hệ thống E-Office và các hệ thống CNTT để phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID -19. 

TẢI VỀ