Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: 09:46 | 22/10/2020

Ngày 20/10/2020 Tổng công ty Xi măng Việt Nam có Văn bản số 2228/VICEM-VP, V/v công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

cong bo thao luan lay y kien nhan dan vao du thao cac van kien trinh dai hoi xiii cua dang

TẢI VỀ