Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công bố thông tin Vicem Hải Phòng

Cập nhật: 10:51 | 19/07/2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021; BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Tải về

Tải về