Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: 14:17 | 29/03/2021

Ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc.

Được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.400 điểm cầu cơ sở.

Tại điểm cầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam hơn 30 cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công, lãnh đạo các Phòng/Ban VICEM đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

dang uy tong cong ty xi mang viet nam tham gia nghien cuu hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi xiii cua dang
Điểm cầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam tham dự hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã tập trung quán triệt các chuyên đề:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sau hội trực tuyến toàn quốc, Tổng công ty Xi măng Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn VICEM. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả./.

Tin Văn phòng VICEM