Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU

Cập nhật: 11:38 | 22/05/2019

Kết quả chỉ định thầu (theo qui trình rút gọn) một số gói thầu

- Kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) một số gói thầu liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan VICEM

- Kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu số 2 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc dự án Sửa chữa tại cơ quan VICEM

- Kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu số 3 “Tư vấn Kiểm toán độc lập” thuộc dự án Sửa chữa tại cơ quan VICEM

- Kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu số 2 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc dự án Sửa chữa ngoài nhà và nội thất cơ quan VICEM-

- Kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu “Tư vấn Kiểm toán độc lập” thuộc dự án Sửa chữa ngoài nhà và nội thất cơ quan VICEM