Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ năm 2021...'

Cập nhật: 14:22 | 10/12/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Khám sức khỏe năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên cơ quan, CCID, Viện Công nghệ Xi măng VICEM”, cụ thể như sau:

- Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà

- Giá trúng: 501.990.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm linh một triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2021

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.