Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 14:14 | 22/06/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Thay thế hệ thống mạng nội bộ có dây LAN cho tòa nhà 7 tầng công ty mẹ VICEM"

Kết quả lựa chọn

Tải về

Tải về