Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 15:10 | 29/12/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Hội nghị Tổng kết SXKD 2021 và Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần I konnect Viet Nam

2. Giá trúng thầu: 4.782.706.500 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngày 07 tháng 01 năm 2022

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Đối với Công ty Cổ phần truyền thông An

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 17/12/2021.

2. Đối với Công ty Cổ phần Nghệ thuật Thanh

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 17/12/2021.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần I konnect Viet Nam sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.