Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 16:54 | 17/11/2022

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Khám sức khỏe cho Cán bộ công nhân viên của VICEM năm 2022”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà

2. Giá trúng: 989.570.000 đồng

(Bằng chữ: Chín trăm tám chín triệu, năm trăm bảy mươi ngàn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 11 năm 2022

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Đối với Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Việt Anh- Phòng khám đa khoa YKAO

- Lý do không được lựa chọn: Có giá chào cao hơn nhà cung cấp được lựa chọn.

2. Đối với Công ty TNHH An Việt Thăng Long – Bệnh viện đa khoa An Việt

- Lý do không được lựa chọn: Có giá chào cao hơn nhà cung cấp được lựa chọn.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

Trân trọng./.