Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 16:00 | 09/11/2022

Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Tập huấn công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo, dân vận; công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022 của Đảng ủy VICEM”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty CP du lịch Việt Nam Vitours

2. Giá trúng thầu: 2.550.000.000 đồng (Chưa bao gồm 8% VAT)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngày 10-12/11/2022

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN`

1. Đối với Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế MTV Việt Nam

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 04/11/2022.

2. Đối với Công ty CP lữ hành Quốc tế Hải Vân Cát

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 04/11/2022.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty CP du lịch Việt Nam Vitours sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

Trân trọng./.