Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 08:00 | 01/12/2022

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm hàng hóa “Lịch Bloc năm 2023 Khối Văn phòng Cơ quan VIEM”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH in, đầu tư, thương mại Đức Trường

2. Giá trúng thầu: 989.900.000 đồng (Chưa bao gồm 8% VAT)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2022

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN`

1. Đối với Công ty TNHH lịch Việt

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 02/11/2022.

2. Đối với Công ty Cổ phần in truyền thông Việt Nam

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 02/11/2022.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH in, đầu tư, thương mại Đức Trường sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.