Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 15:32 | 03/10/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “ Khám sức khỏe cho CBCNV cơ quan VICEM, CCID và Viện CNXM năm 2023”  

Tải về