Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO LỰA CHỌN KẾT QUẢ NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 16:30 | 01/04/2024

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm "Dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan VICEM"

Tải về: