Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

Cập nhật: 11:00 | 11/04/2018

Báo cáo sơ kết hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CN xi măng Việt Nam - Quý I tháng năm 2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2018

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ QUÝ II/2018

1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Quý I năm 2018

- Sản xuất Clinker: Quý I/2018 đạt 4,77 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ.

- Sản xuất xi măng: Quý I/2018 đạt 4,96 triệu tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Quý/2018 đạt 6,44 triệu tấn, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2017 (riêng tiêu thụ xi măng bao gồm sản lượng xuất khẩu đạt 4,99 triệu tấn, tương đương cùng kỳ).

2. Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp Quý II năm 2018 Đ.V.T: 1.000 T

2.1. Một số giải pháp điều hành chính trong Quý II/2018:

a) Về lĩnh vực sản xuất

- Triển khai ngay các giải pháp để giảm tiêu hao năng lượng.

- Tiếp tục nâng cao năng suất thiết bị so với công suất thiết kế đối với công đoạn nghiền xi măng; tối ưu hóa vận hành, chất lượng sản phẩm ổn định và hiệu quả.

b). Về tiêu thụ sản phẩm

- Tăng cường kỷ cương trong việc kiểm soát giá thu về đối với từng chủng loại sản phẩm của từng đơn vị thành viên.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược điều phối xi măng từ miền Bắc vào miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam; đánh giá sản lượng, thị phần của VICEM trên từng địa bàn so với mục tiêu để cân đối nguồn cung, tối ưu hóa Logistic.

3. Về lĩnh vực tài chính

- Đánh giá tình hình tài chính của từng đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền, xử lý dứt điểm tình trạng mất cân đối giữa nợ ngắn hạn/dài hạn.

- Tăng cường kỷ cương về công nợ nội bộ.

- Thực hiện rà soát, tái cấu trúc tài chính các đơn vị.

4. Về đầu tư xây dựng

- Hoàn thành và ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Tổ chức hội nghị đào tạo, hướng dẫn cách thức thực hiện, giám sát; thống nhất cách ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng của các đơn vị.

- Rà soát toàn bộ các dự án của VICEM, xây dựng phương án cụ thể xử lý các tồn tại đối với từng dự án và hoàn thành trong quý II năm 2018.

5. Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu

- Công tác CPH: Phối hợp với Bộ Xây dựng để giải trình với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán GTDN; cơ bản hoàn thành phương án CPH.

- Triển khai rà soát đề án tái cấu trúc các doanh nghiệp và chiến lược phát triển của Tổng công ty; Tổ chức hội nghị về Tái cấu trúc VICEM trong quý II/2018.

IV. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như sau

1. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

- Triển khai thực hiện phương án kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn VICEM theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

- Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện phương án tăng năng suất lao động tại các đơn vị thành viên.

2. Công tác kế hoạch chiến lược

- Thiết lập kỷ cương trong việc lập, đánh giá kế hoạch theo từng tháng/quý của VICEM.

- Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên, phòng, ban theo từng tháng/quý.

3. Công tác pháp chế

- Trình HĐTV danh mục các qui chế, qui định của VICEM, trong đó phân cấp, phân quyền rõ HĐTV ban hành hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành.

- Trong quý II/2018 tiến hành rà soát, sửa đổi các qui chế công tác cán bộ, qui chế tài chính, qui chế quản lý mua sắm.

4. Về Công tác Công nghệ thông tin

- Hoàn thành báo cáo quản trị online; Nâng cấp Website VICEM; Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản.

- Thực hiện rà soát, đánh giá năng lực cán bộ lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Về công tác an toàn lao động và môi trường

- Tăng cường kiểm tra thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn cho người và thiết bị.

6. Về công tác khác

- Tăng cường tính kỷ cương, sáng tạo và đổi mới phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong toàn VICEM./.