Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 7, 7 tháng đầu năm và Kế hoạch tháng 8/2018

Cập nhật: 10:00 | 11/08/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7/2018 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2018

I. Kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 7, 7 tháng đầu năm và Kế hoạch tháng 8/2018:

 1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Tháng 7, 7 tháng đầu năm 2018
 • Sản xuất Clinker: Tháng 7/2018 đạt 1,67 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 đạt 11,73 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2017.
 • Sản xuất xi măng (trực tiếp): Tháng 7/2018 đạt 1,84 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 đạt 13,4 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017.
 • Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Tháng 7/2018 đạt 2,05 triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ (trong đó tiêu thụ XM bao gồm sản lượng xuất khẩu đạt 1,79 triệu tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ); Lũy kế tổng sản phẩm tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2018 đạt 16,25 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.
 1. Kế hoạch/ Mục tiêu Tháng 8 năm 2018

bao cao tom tat ket qua san xuat tieu thu thang 7 7 thang dau nam va ke hoach thang 82018

II. Một số giải pháp điều hành chính trong Tháng 8/2018:

1. Về lĩnh vực sản xuất

 • Sớm hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sửa chữa lớn trong Quý III năm 2018.
 • Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc online trong năm 2018.

2. Về tiêu thụ sản phẩm

 • Xây dựng quy chế tiêu thụ xi măng thống nhất toàn Tổng công ty.
 • Kiểm soát chặt chẽ hơn việc đăng ký mục tiêu kế hoạch và tình hình thực hiện từ nay đến hết năm 2018.

3. Về lĩnh vực tài chính

 • Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất VICEM 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo giám sát tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên VICEM 6 tháng đầu năm 2018.

4. Về đầu tư xây dựng

 • Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại các dự án chậm tiến độ.

5. Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu

 • Tổ chức triển khai các công tác liên quan đến cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM như lựa chọn đơn vị tư vấn CPH, xác định giá trị doanh nghiệp sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

III. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như sau

1. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

 • Hoàn hiện tổng hợp ý kiến và báo cáo lãnh đạo Tổng công ty ban hành Quy chế về công tác quản lý cán bộ VICEM.

2. Công tác kế hoạch chiến lược

 • Triển khai xây dựng Dự thảo Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2018 - 2020 và Đề án Đề xuất Chiến lược phát triển Ngành Xi măng Việt Nam.

3. Công tác pháp chế

 • Hoàn thiện các quy định nội bộ VICEM: Quy chế hoạt động của HĐTV; Quy chế quản lý mua sắm; Quy chế mua sắm tập trung.

4. Về Công tác Công nghệ thông tin

 • Hoàn thành cập nhật/ điều chỉnh Hệ thống số liệu Online VICEM (Hệ thống Báo cáo nhanh VICEM, Báo cáo giao ban online).

5. Về công tác an toàn lao động và môi trường

 • Tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy trình, quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị thành viên.