Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công bố thông tin bất thường

Cập nhật: 17:08 | 21/05/2019

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xin đăng ký thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin