Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch công bố thông tin năm 2020

Cập nhật: 11:26 | 04/05/2020

Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch công bố thông tin năm 2020 theo quy định 

Công văn 1568/XMHT-VP

Phụ lục 6

Phụ lục 7

Phụ lục 10

Báo cáo Tài chính

Kế hoạch SXKD 2020