Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo đổi tên VICEM

Cập nhật: 16:57 | 17/01/2020

Ngày 21/10/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định đổi tên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Tải về