Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 5/2018, mục tiêu nhiệm vụ tháng 6/2018

Cập nhật: 08:42 | 14/06/2018

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 5, mục tiêu nhiệm vụ tháng 6 của VICEM năm 2018.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5/2018

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2018

I. Kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 5, 5 tháng và Kế hoạch tháng 6/2018:

 1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Tháng 5, 5 tháng/2018
 • Sản xuất Clinker: Tháng 5/2018 đạt 1,82 triệu tấn, tăng 16,5% (cao nhất từ trước đến nay); Lũy kế 5 tháng năm 2018 đạt 8,32 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017.
 • Sản xuất xi măng: Tháng 5/2018 đạt 2,34 triệu tấn, tăng 14,9%; Lũy kế 5 tháng/2018 đạt 9,55 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017.
 • Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Tháng 5/2018 đạt 2,66 triệu tấn, tăng 18,5% (trong đó tiêu thụ XM bao gồm sản lượng xuất khẩu đạt 2,38 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ); Lũy kế tổng sản phẩm tiêu thụ 5 tháng/2018 đạt 11,9 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017.
 1. Kế hoạch/ Mục tiêu Tháng 6 năm 2017
tinh hinh thuc hien san xuat kinh doanh thang 52018 muc tieu nhiem vu thang 62018

II. Một số giải pháp điều hành chính trong Tháng 6/2018:

1. Về lĩnh vực sản xuất

 • Triển khai các công việc chuẩn bị nội dung Hội thảo về mỏ nguyên liệu.
 • Ban hành hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy trình kiểm soát tiêu hao than.

2. Về tiêu thụ sản phẩm

 • Tổ chức đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn và xây dựng chương trình nâng cao thương hiệu VICEM.

3. Về lĩnh vực tài chính

 • Tiếp tục phối hợp rà soát tình hình tài chính của một số đơn vị đang khó khăn về dòng tiền để có giải pháp hỗ trợ đơn vị.

4. Về đầu tư xây dựng

 • Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại của các dự án: vượt tổng mức đầu tư; chậm tiến độ; thay đổi mục tiêu, phương án đầu tư…

5. Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu

 • Tiếp tục triển khai hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2018 - 2020.

III. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như sau

1. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

 • Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung của quy chế và các quy định về công tác cán bộ.

2. Công tác kế hoạch chiến lược

 • Hoàn thành và tổng hợp rà soát công tác tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên Vicem.
 • Giao kế hoạch SXKD – ĐTXD năm 2018 cho các đơn vị.

3. Công tác pháp chế

 • Hoàn thiện các quy định nội bộ VICEM: Quy chế hoạt động của HĐTV; Quy chế quản lý mua sắm; Quy chế mua sắm tập trung.
 • Xây dựng biểu mẫu các cuộc họp Hội đồng quản trị để các đơn vị thành viên nghiên cứu áp dụng.

4. Về Công tác Công nghệ thông tin

 • Báo cáo quản trị online: Hỗ trợ, cập nhật, hoàn thiện các phần mềm phục vụ công tác quản trị SXKD của Vicem.

5. Về công tác an toàn lao động và môi trường

 • Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, biên soạn mới, sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) tất cả các quy trình, quy định về công tác an toàn, vệ sinh (cho người và thiết bị) tới từng thiết bị, vị trí làm việc trong từng đơn vị và toàn bộ VICEM.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018