Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 8/2018 mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

Cập nhật: 08:00 | 09/09/2018

Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2018, nêu mục tiêu nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

I. Kết quả sản xuất tiêu thụ tháng 8, 8 tháng đầu năm và Kế hoạch tháng 9/2018:

 1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Tháng 8, 8 tháng đầu năm 2018
 • Sản xuất Clinker: Tháng 8/2018 đạt 1,734 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 đạt 13,427 triệu tấn, tăng 6,0% so với cùng kỳ.
 • Sản xuất xi măng (trực tiếp): Tháng 8/2018 đạt 1,885 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 đạt 15,24 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
 • Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Tháng tháng 8/2018 đạt 2,574 triệu tấn, tăng 28,3% so với cùng kỳ (trong đó tiêu thụ XM bao gồm sản lượng xuất khẩu đạt 2,065 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ); Lũy kế tổng sản phẩm tiêu thụ 8 tháng đầu năm 2018 đạt 18,88 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017.
 1. Kế hoạch/ Mục tiêu Tháng 9 năm 2018
tinh hinh thuc hien san xuat kinh doanh thang 82018 muc tieu nhiem vu thang 9 nam 2018

II. Một số giải pháp điều hành chính trong Tháng 9/2018:

1. Về lĩnh vực sản xuất

 • Tổ chức Hội nghị Khảo luận về công tác sửa chữa, dự kiến tổ chức cuối tháng 9/2018.
 • Báo cáo tổng kết, đánh giá đánh giá hiệu quả sử dụng các chủng loại phụ gia khoáng, phụ gia trợ nghiền trong sản xuất xi măng của các đơn vị.

2. Về tiêu thụ sản phẩm

 • Hoàn thiện quy định chung tiêu thụ xi măng, clinker toàn Tổng công ty.
 • Tổ chức hội thảo về mô hình tổ chức XNTT/phòng kinh doanh.

3. Về lĩnh vực tài chính

 • Tiếp tục phối hợp rà soát tình hình tài chính của một số đơn vị khó khăn để có giải pháp hỗ trợ đơn vị nhằm giảm chi phí lãi vay.
 • Tiếp tục triển khai công tác thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Tín Việt.

4. Về đầu tư xây dựng

 • Tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại của các dự án chậm tiến độ.

5. Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu

 • Tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM như lựa chọn đơn vị tư vấn CPH, xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Phối hợp, đôn đốc các đơn vị VICEM Hải Phòng, VICEM Tam Điệp, VICEM Hoàng Thạch làm việc với Bộ Xây dựng để phê duyệt phương án sử dụng đất sau CPH; Làm việc với Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính để có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà đất còn lại.

III. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như sau

1. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

 • Trình lãnh đạo Tổng công ty Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động người đại diện VICEM, Quy định về việc trích lập, quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng đối với người được VICEM cử làm kiểm soát viên, người đại diện vốn của VICEM tại các đơn vị.

2. Công tác kế hoạch chiến lược

 • Hoàn thiện xây dựng Đề án tái cơ cấu VICEM và Đề án Đề xuất Chiến lược phát triển Ngành Xi măng Việt Nam.
 • Rà soát tổng hợp kết quả SXKD của các đơn vị 4 tháng cuối năm 2018. Hỗ trợ các đơn vị có khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2018.

3. Công tác pháp chế

 • Kiểm tra công tác quản lý mua sắm vật tư, phụ tùng, thiết bị lẻ tại một số đơn vị thành viên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Về Công tác Công nghệ thông tin

 • Hoàn thiện Hệ thống Báo cáo nhanh VICEM, Báo cáo giao ban online.

5. Về công tác an toàn lao động và môi trường

 • Đôn đốc thực hiện kết luận Hội nghị môi trường năm 2018.