Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Xi măng Việt Nam công bố thông tin bất thường

Cập nhật: 09:36 | 23/03/2020

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đổi tên trong giấy đăng ký kinh doanh và thay đổi người quản lý VICEM

TẢI VỀ

TẢI VỀ