Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Cập nhật: 11:00 | 23/06/2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

1.Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

a)Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH năm 2013

TH năm 2014

TH năm 2015

TH năm 2016

1

Sản phẩm chủ yếu sản xuất

a)

Clinker

1.000 tấn

16.392

16.494

17.151

19.059

b)

Xi măng:

1.000 tấn

16.738

17.922

19.822

23.047

2

Doanh thu (hợp nhất)

Tỷ đồng

23.120

24.029

24.919

27.144

3

Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)

Tỷ đồng

617

1.507

2.792

3.478

4

Nộp ngân sách (hợp nhất)

Tỷ đồng

1.148

1.047

1.550

1.927

5

Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tỷ đồng

941

1.134

955

674

a)

Nguồn ngân sách

"

b)

Vốn vay

"

598

897

422

30

c)

Vốn khác

"

343

237

533

644

6

Tổng lao động

Người

15.906

15.514

15.215

15.061

7

Tổng quỹ lương:

Tỷ đồng

1.807

1.880

2.104

2.221

a)

Quỹ lương quản lý

Tỷ đồng

24,1

26,6

28,15

39,878

b)

Quỹ lương lao động

Tỷ đồng

1.782,9

1.853,4

2.075

2.181

  1. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Từ năm 2014 trở về trước, các dự án sản xuất xi măng của Vicem đã hoàn thành đưa và khai thác sử dụng như dự án: Dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch; Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút Sơn 2; Dây chuyền mới Xi măng Bỉm Sơn; Nhà máy Xi măng Bình Phước; Xi măng Hà Tiên 2.2; Trạm nghiền Cam Ranh; Trạm nghiền Quảng Trị.

Từ năm 2014 trở lại đây, Vicem đang thực hiện các dự án: Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem; Cảng Vicem tại Đông Hồi; Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu không nung Đông Hồi; Khu đô thị Xi măng Hải Phòng; Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng, tình hình cụ thể như sau:

- Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem: Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt tại Quyết định số 1510/QĐ-XMVN ngày 23/9/2010 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh lần 1) tại Quyết định số 2208/QĐ-XMVN ngày 30/12/2011. Dự án được khởi công ngày 06/05/2011. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thi công xong phần ngầm và phần thô tòa nhà, đang thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình và triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án theo chủ trương của Vicem (Vicem đã có văn bản số 398/VICEM-HĐTV ngày 02/3/2016 báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương chuyển nhượng dự án, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng).

- Dự án Cảng Vicem tại Đông Hồi: Dự án được Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-VICEM ngày 04/4/2016. Dự án chưa được khởi công và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Vicem Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Xi măng Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Vicem.

- Dự án Nhà máy Kết cấu - Vật liệu không nung Đông Hồi: Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt tại quyết định số 770/QĐ-XMVN ngày 09/6/2010. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu san nền, xây dựng tường rào và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Vicem Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Xi măng Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Vicem.

- Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng:

+ Dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng được UBND thành phố Hải Phòng cho phép đầu tư xây dựng tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 và được Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM đô thị XMHP phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 46/ĐTXM-HĐQT ngày 30/6/2010.

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 6/3/2015 và ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Thông báo kết luận số 64/TB-UBND ngày 11/3/2015 về việc bàn giao Dự án Khu đô thị XMHP cho thành phố Hải Phòng. Công ty CP Vicem đô thị XMHP đã tiến hành các bước bàn giao dự án. Đến nay công việc bàn giao về đất đai đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng của dự án đang gặp khó khăn, kéo dài do thành phố Hải Phòng vẫn chưa hoàn trả đủ chi phí đã đầu tư. Sau khi được UBND thành phố Hải Phòng hoàn trả chi phí đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục để giải thể Công ty, triển khai các thủ tục đầu tư dự án bảo tàng xi măng.

- Tòa nhà Công ty Cổ phần VTVT Xi măng: Dự án được HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng phê duyệt tại quyết định số 722/QĐ-VTVT ngày 03/7/2009. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu Thi công phần ngầm, thi công phần thô và hoàn thiện bên trong cả 2 tháp A và B, đang hoàn thiện ốp đá mặt chính và sảnh công trình. Tổng số căn hộ đã ký hợp đồng bán cho các khách hàng là 52/100 căn.

- Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa của VICEM Hoàng Thạch:

+ Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt dự án tại Quyết định số 1569/QĐ-VICEM ngày 02/8/2016. Vicem Hoàng Thạch đã lựa chọn được nhà thầu (Loesche GmH) thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật” và tổ chức lễ ký kết hợp đồng ngày 19/3/2017.

+ Ngày 08/05/2017, Bộ Xây dựng đã cấp phép nhà thầu nước ngoài Loesche GmbH hoạt động tại Việt Nam. Do đó Hợp đồng ký giữa Vicem Hoàng Thạch và nhà thầu Loesche GmbH để thực hiện gói thầu số 1 có hiệu lực từ ngày 10/5/2017. Hiện nay nhà thầu đang thực hiện thiết kế kỹ thuật.

- Dự án Chuyển đổi công nghệ nghiền và đóng bao VICEM Bỉm Sơn: Dự án được Hội đồng quản trị Vicem Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1678/QĐ-XMBS ngày 26/6/2015. Hiện nay, toàn bộ thiết bị do nhà thầu Loesche GmbH cung cấp đã vận chuyển về công trình, đang triển khai thực hiện theo tiến độ như silo xi măng đã thi công đến cốt + 24,25 m và đang gia công các chi tiết sàn thép cos + 27,45 m; thi công xây dựng phần móng máy và móng nhà nghiền đạt cos: +2,62 m … Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào phục vụ sản xuất.

  1. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

* Thuận lợi:

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

- Năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2,68 tỷ USD (Năm 2015, nhập siêu 3,55 tỷ USD).

- CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây và nằm trong giới hạn mục tiêu đề ra của Quốc hội là 5%.

- Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn được khởi công xây dựng.

* Khó khăn:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016, tuy ước tính tăng 6,21% nhưng thấp hơn so với năm 2015 (6,68%) và không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm 2015.

- Tỷ giá ngoại tệ có biến động ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt cao so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Thị trường xuất khẩu Xi măng, Clinker tiếp tục khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

  1. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Dự báo GDP cả nước năm 2017 sẽ tăng trên 6,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 10%.

- Dự báo nhu cầu xi măng năm 2017 khoảng 78 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 66 triệu tấn.

- Trong năm 2017, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con:

v Danh sách, tình hình tài chính năm 2016 của các Công ty mà VICEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Nộp Ngân sách

1

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

1.808

74

74

2

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

4.742

446

273

3

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

1.532

37

64

4

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

4.303

323

186

5

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

3.281

166

141

6

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

1.589

61

67

7

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

8.362

1.019

698

8

Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

597

13

26

9

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

935

20

39

10

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

477

7

7

11

Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

1.273

12

12

12

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

3.269

72

32

13

Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng

100

2

4

14

Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch

18

1

2

15

Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng

6

16

Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên

193

29

19

17

Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

2.465

148

56

v Tình hình đầu tư tại các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

STT

Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% Vốn điều lệ

1

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

920,00

100,00%

1.021,10

920,00

100,00%

1.021,10

920,00

100,00%

1.021,10

920,00

100,00%

1.021,10

2

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

1.300,00

100,00%

1.323,63

1.300,00

100,00%

1.323,63

1.300,00

100,00%

1.323,63

1.875,00

100,00%

1.323,63

3

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

750,00

100,00%

1.132,03

750,00

100,00%

1.132,03

750,00

100,00%

1.132,03

750,00

100,00%

1.132,03

Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ Cổ phần chi phối

4

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

956,61

73,15%

733,29

956,61

73,15%

733,29

956,61

73,15%

733,29

1.100,10

73,15%

733,29

5

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

1.090,56

79,51%

898,56

1.090,56

79,51%

898,56

1.090,56

79,51%

898,56

1.090,56

79,51%

898,56

6

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

720,00

70,96%

510,92

720,00

70,96%

510,92

720,00

70,96%

510,92

720,00

70,96%

510,92

7

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

3.180,00

79,69%

2.584,43

3.180,00

79,69%

2.584,43

3.180,00

79,69%

2.584,43

3.815,90

79,69%

2.584,43

8

Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

70,00

51,21%

41,99

70,00

51,21%

41,99

70,00

51,21%

41,99

70,00

51,21%

41,99

9

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

185,00

76,55%

141,70

399,60

76,55%

305,96

399,60

76,55%

305,96

415,25

75,75%

314,64

10

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

99,00

65,81%

65,15

99,00

65,81%

65,15

99,00

65,81%

65,15

99,00

65,81%

65,15

11

Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

60,00

59,64%

35,79

60,00

59,64%

35,79

60,00

59,64%

35,79

60,00

59,64%

35,79

12

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

156,00

62,95%

181,16

156,00

62,95%

181,16

312,00

62,95%

279,37

312,00

62,95%

279,37

13

Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng

20,16

53,86%

16,29

20,16

53,86%

16,29

20,16

53,86%

16,29

20,16

53,86%

16,29

14

Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch

6,50

51,61%

3,35

6,50

51,61%

3,35

6,50

51,61%

3,35

6,50

51,61%

3,35

15

Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng

850,00

62,60%

115,00

850,00

62,60%

115,00

850,00

63,63%

120,00

850,00

63,63%

120,00

16

Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên

100,80

50,08%

76,95

100,80

50,08%

76,95

131,04

50,08%

92,10

131,04

50,08%

92,10

17

Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

-

-

-

-

-

-

-

-

-

982,00

65,76%

645,76

18

Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát

15,65

55,45%

8,68

15,65

55,45%

8,68

15,65

55,45%

8,68

-

-

-