Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017.

Cập nhật: 00:00 | 16/11/2017

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2017. Mục tiêu nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 10/2017

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2017

1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Tháng 10, 10 tháng/2017

- Sản xuất Clinker: Tháng 10/2017 đạt 1,6 triệu tấn, tăng 3,7%; Lũy kế 10 tháng năm 2017 đạt 15,97 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2016

- Sản xuất xi măng: Tháng 10/2017 đạt 1,86 triệu tấn, giảm 8,6%; Lũy kế 10 tháng/2017 đạt 17,75 triệu tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2016.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Tháng 10/2017 2,14 triệu tấn, giảm 7,6%; Lũy kế 10 tháng/2017 đạt 20,93 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Kế hoạch/ Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 11 năm 2017

2.1.Kế hoạch/Mục tiêu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

bao cao so ket san xuat kinh doanh 10 thang nam 2017 62

bao cao so ket san xuat kinh doanh 10 thang nam 2017 62

2.2.Một số giải pháp điều hành chính trong tháng 11/2017:

2.2.1. Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng:

a)Công tác tiêu thụ

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho sản phẩm theo kết luận thị trường tháng 10/2017.

b)Công tác sản xuất

- Trình lãnh đạo phê duyệt/ban hành bộ chỉ số KPI thiết bị và các chỉ tiêu đánh giá chi phí biến đổi trong giá thành sản xuất bán thành phẩm/sản phẩm

- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Định mức, Công tác sửa chữa 9 tháng đầu năm so với ngân sách; Rà soát kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa và huy động thiết bị các tháng cuối năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018.

c) Công tác tài chính

- Triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho XM Hạ Long; Làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về các khoản nợ của XM Hạ Long.

- Tiếp tục báo cáo cân đối dòng tiền của các Công ty sản xuất xi măng thuộc VICEM từ nay đến cuối năm 2017.

d)Công tác đầu tư xây dựng

- Triển khai thực hiện theo kế hoạch đối với các dự án đang thực hiện.

- Rà soát, tổng hợp báo cáo xin ý kiến về hình thức đầu tư các dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện.

2.2.2. Công tác quản lý điều hành và quản trị doanh nghiệp:

a) Công tác tổ chức & nguồn nhân lực

- Xây dựng phương án kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý của VICEM và rà soát bổ sung, điều chỉnh quy chế và các quy định về công tác cán bộ.

- Báo cáo phương án quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty mẹ và các Công ty thành viên trên cơ sở tình hình kết quả SXKD của các đơn vị.

b)Công tác kế hoạch & thanh tra pháp chế

- Hướng dẫn các đơn vị thành viên VICEM xây dựng kế hoạch năm 2018.

- Triển khai hoàn thiện các quy định nội bộ VICEM; Báo cáo Lãnh đạo phê duyệt và ký kết Hợp đồng tư vấn pháp lý.

- Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị chiến lược năm 2017 của toàn Vicem.

c) Công tác công nghệ thông tin

- Xây dựng phương án triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và Website VICEM.

- Tiếp tục triển khai Hệ thống số liệu online VICEM.

d)Công tác an toàn môi trường

- Tăng cường kiểm tra thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động các tháng cuối năm để đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn cho người và thiết bị.

- Tổng hợp đề nghị xét tặng cờ thi đua năm 2017 cho các đơn vị VICEM.

2.3. Công tác cổ phần hóa:

- Triển khai công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng.

- Hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất phục vụ cổ phần hóa.

2.4. Công tác khác

- Tổ chức Đại hội VIII Công đoàn VICEM nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.