Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017.

Cập nhật: 11:00 | 27/10/2017

Kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng/2017 và Kế hoạch/Mục tiêu Quý IV/2017

 1. Kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng/2017

9 tháng đầu năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Vicem như sau:

 • Sản xuất Clinker đạt 14,4 triệu tấn, tăng 4,2%; Sản xuất xi măng đạt 15,8 triệu tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2016.
 • Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng đạt 18,8 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ 2016; trong đó tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa giảm nhẹ 0,1% (trong đó Xi măng bao tăng 1,5%; Xi măng rời giảm 0,7%) so với cùng kỳ năm 2016.
  1. Kế hoạch/Mục tiêu Quý IV/2017

2.1.Kế hoạch/Mục tiêu sản xuất kinh doanh chính

bao cao so ket san xuat kinh doanh 9 thang nam 2017 61

2.2. Các giải pháp để triển khai thực hiện Quý IV/2017

 1. Về công tác kỹ thuật sản xuất

- Nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa công đoạn nghiền xi măng để tăng sản lượng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm và công tác vận hành thiết bị dây chuyền, kỷ cương, kỷ luật trong công tác vận hành.

 1. Về tiêu thụ sản phẩm

- Tổng kết đánh giá thị trường, thị phần tất cả các thương hiệu Vicem để phân bố hợp lý các thương hiệu mạnh, góp phần tăng sản lượng, thị phần của toàn Vicem tại thị trường trong nước.

- Các đơn vị thành viên theo từng địa bàn được phân công triển khai rà soát, đánh giá hệ thống phân phối, để triển khai cho được các mục tiêu về thị trường mà Vicem giao.

- Triển khai kết luận của Tổng giám đốc Vicem về chương trình nâng cao thương hiệu của Vicem.

 1. Về công tác tài chính

- Thiết lập ngay các giải pháp tháo gỡ công nợ để kiểm soát về công nợ phải thu, phải trả; Về hạn mức tín dụng ngắn hạn; Về công nợ nội bộ.

- Thiết lập việc quản lý dòng tiền toàn Tổng công ty trên nguyên tắc tối ưu hóa các dòng tiền của hệ thống phân phối, tạo điều kiện giảm chi phí tài chính ngắn hạn.

 1. Về đầu tư xây dựng

- Rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai và mỏ nguyên liệu.

 1. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
 2. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

- Hoàn thiện việc đánh giá mô hình tổ chức mới của các đơn vị theo 5 công đoạn 7 phân đoạn.

- Rà soát quy chế, phân cấp, phân quyền giữa Vicem và các đơn vị thành viên trong công tác tổ chức cán bộ.

 1. Công tác kế hoạch chiến lược và pháp chế

- Thiết lập lại các báo cáo, các chỉ tiêu kế hoạch để giúp cho Lãnh đạo Tổng công ty trong việc định hướng, hỗ trợ, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Vicem.

- Chủ trì phối hợp với tư vấn, các đơn vị thành viên, các phòng ban chức năng triển khai đề án tái cơ cấu Vicem để trình Bộ Xây dựng, Chính phủ phê duyệt.

- Rà soát và triển khai kế hoạch rà soát các qui trình, qui chế, điều lệ công ty từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, đảm bảo đúng các qui định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Vicem.

 1. Công tác khác

- Tăng cường kiểm tra thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn cho người và thiết bị.

 1. Công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp

- Triển khai việc cổ phần hóa Vicem và Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.