Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (PL7) và chế độ tiền lương, tiền thưởng (PL10) năm 2019

Cập nhật: 10:32 | 09/04/2020

Ngày 31.3.2020 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (PL7) và chế độ tiền lương, tiền thưởng (PL10) năm 2019 của VICEM

TẢI VỀ

TẢI VỀ