Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công bố báo cáo thường niên 2023

Cập nhật: 16:15 | 01/07/2024

Tổng công ty Xi măng Việt Nam công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Phụ lục III) 

Tải về: