Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2017 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2017 

Cập nhật: 11:00 | 16/06/2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2017 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2017 

PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất – kinh doanh Tháng 5

và 5 tháng đầu năm 2017

I. Tình hình Sản xuất - Kinh doanh

1. Sản xuất:

a/ Kết quả sản lượng sản xuất SP chính tháng 5 năm 2017: Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2017

So với mục tiêu tháng (%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

1.665

1.476

88,6

-199

88,1

2. SX XM bột

2.546

1.973

77,5

-165

92,3

b. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017: Đ.V.T: 1.000T

Chỉ tiêu

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước (*)

So sánh với MT 5 tháng 2017(%)

So với cùng kỳ năm trước

Số lượng

%

1. SX Clinker

7.949

7.430

7.507

93,5

-77

99,0

2. SX XM bột

10.828

8.798

9.020

81,3

-222

97,5

2. Tiêu thụ sản phẩm chính:

2.1. Tiêu thụ SP chính Tháng 5 năm 2017: Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2017

Tháng 5 năm 2016

So sánh với (%)

Mục tiêu tháng

Tháng 5 năm 2016

Tiêu thụ SP chính

2.546

2.149

2.399

84,4

89,6

a/ Tiêu thụ nội địa

2.287

1.984

2.137

86,8

92,8

- Xi măng

2.204

1.829

2.024

83,0

90,4

- Clinker

83

155

113

186,7

137,2

b/ Xuất khẩu

259

165

262

63,7

63,0

- Xi măng

173

99

57,2

72,8

- Clinker

86

66

126

76,7

52,4

2.2. Lũy kế tiêu thụ sản phẩm chính 5 tháng đầu năm 2017: Đ.V.T: 1.000T

Nội dung

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước (*)

So sánh với (%)

Mục tiêu 5 tháng đầu năm 2017

Cùng kỳ năm trước

Tiêu thụ SP chính

11.751

10.481

10.560

89,2

99,3

a/ Tiêu thụ nội địa

10.464

9.319

9.202

89,1

101,3

- Xi măng

9.948

8.466

8.584

85,1

98,6

- Clinker

516

853

618

165,3

138,0

b/ Xuất khẩu

1.287

1.162

1.358

90,3

85,6

- Xi măng

640

469

519

73,3

90,4

- Clinker

647

693

839

107,1

82,6

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 6 năm 2017

I. Về sản xuất, tiêu thụ:

v Mục tiêu cụ thể:

ü Clinker sản xuất : 1.637.000 tấn.

ü Xi măng nghiền : 2.126.000 tấn.

ü Tiêu thụ sản phẩm XM + Clinker : 2.319.000 tấn (trong đó xuất khẩu khoảng 300.000 tấn XM + Clinker).

tinh hinh thuc hien mot so chi tieu chu yeu thang 52017 muc tieu nhiem vu thang 6 nam 2017