Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Xi măng Việt Nam bổ nhiệm Kế toán trưởng

Cập nhật: 10:52 | 02/12/2021

Ngày 05/11/2021 Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) bổ nhiệm ông Văn Quang Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng VICEM 

Tải về