Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016,Vicem-Cổng thông tin điện tử Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt nam

Cập nhật: 11:00 | 11/01/2017

Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016

I. Kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2016 của VICEM

I. Chi tiết hoạt động SXKD chính năm 2016 của VICEM:

Về sản lượng sản xuất xi măng và clinker:

tong ket san xuat kinh doanh nam 2016vicem cong thong tin dien tu tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam

Về tiêu thụ sản phẩm chính (xi măng + clinker):

tong ket san xuat kinh doanh nam 2016vicem cong thong tin dien tu tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Mục tiêu năm 2017 của VICEM:

TT

Các chỉ tiêu

Đ.V.T

Mục tiêu năm 2017

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

≥ 18.000

2

Sản xuất Xi măng

1.000 tấn

≥ 22.000

3

Tiêu thụ SP chính

(XM + Clinker)

1.000 tấn

≥ 25.000

4

Doanh thu

Tỷ đồng

≥ 35.000

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

≥ 2.000

6

Thu nhập bình quân

đ/người

Tương đương năm 2016