Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công bố thông tin thường niên năm 2020

Cập nhật: 17:13 | 23/06/2020

Tổng công ty Xi măng Việt Nam công bố thông tin thường niên năm 2020 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Tải về

Tải về