Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch công bố thông tin kết quả hoạt động năm 2020

Cập nhật: 10:17 | 03/06/2021

Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch công bố kết quả hoạt động SXKD 2020

BC Tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo quy định

Tải về

Tải về

Thực trạng quản trị 2020 (Tải về)